Kulttuuritoimen avustukset

 • Kulttuurin kohdeavustuksia myönnetään paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kulttuurin kohdeavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle.
 • Kulttuurin kohdeavustuksia voivat hakea laukaalaiset yhdistykset, kunnassa toimivat projekti- ja työryhmät ja yksityiset henkilöt, joiden kotikunta on Laukaa.
 • Avustuksia myönnetään talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet.
 • Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.
 • Tapahtumien osalta avustusta myönnetään lähinnä voittoa tuottamattomien, kaikille laukaalaisille suunnattujen tapahtumien järjestämiseen.
 • Avustusta voidaan myöntää myös järjestön toiminnan kannalta muihin keskeisiin hankkeisiin, projekteihin ja hankintoihin.
 • Avustusta jaettaessa huomioidaan monipuolisuus, vaikuttavuus ja laatu.
 • Samalle hakijalle ei myönnetä toistuvasti saman sisältöisiin hankkeisiin avustusta, vaan niitä myönnetään tarvittaessa vuorotteluperiaatteella.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa

Avustusten hakeminen

Laukaan kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää toimialallaan avustusten myöntämisen perusteista. Sivistyslautakunta on siirtänyt toimivaltaansa alaisilleen. Avustusten myöntämisestä kulttuurijärjestöille ja -toimijoille lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti päättää vapaa-aikajohtaja.
Avustuspäätös tehdään viranhaltijapäätöksenä.

Avustusten hakuaika on maaliskuussa. Haku päättyy maaliskuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.

Mikäli avustusmäärärahaa jää jäljelle, toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00

Hakemukset laaditaan kohdeavustusten hakemuslomakkeelle ja toimitetaan vapaa-aikajohtajalle vapaa-aikatoimistoon (Laukaantie 14, 41340 Laukaa)

Hakemuksen liitteinä ovat tarvittaessa avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos ne eivät ole hakemuksessa.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Päätökset julkaistaan kunnan internetsivulla.

Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.

Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut tiliselvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista.

Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta.

Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-tai joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen päätöksen tehneen viranhaltijan kanssa.

Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta.
Avustus voidaan periä takaisin, jos hakija on salannut tietoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa avustuspäätökseen

 • työskentelyapurahoina
 • peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, opinnäytetöiden tekemiseen
 • opinto-, näyttely- tai virkistysmatkoihin
 • elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • yksittäisen kuntalaisen omaan harrastus- ja sivistystoimintaan
 • tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta

Kohdeavustusten lisäksi voidaan harkiten myöntää toiminta-avustuksia. Toiminta-avustuksella tuetaan toimintasuunnitelman mukaista kulttuuritoimintaa, esimerkiksi museo-toimintaa. Toiminta-avustuksia myönnettäessä noudatetaan kohdeavustusten periaatteita.

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa järjestämänsä tapahtumat Laukaan kunnan tapahtumakalenteriin (Visit Laukaa) ja ilmoittaa kulttuuripalveluihin tiedotusta (Facebook) varten. Laukaan kunta on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä toiminnan rahoittajat.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä periaatteet 23.1.2018

Haettu Päätös
Lievestuoreen Setlementti ry / Lievestuoreen kansalaisopisto: vapaan sivistystyön ja kulttuuritapahtumien tuottaminen Lievestuoreella 15 000 € 15 000 €
Anopinkielet-kuoro: CD-levyn ja / tai musiikkivideon tuottaminen 2850 € 750 €
Vehniän kyläyhdistys ry: taidetyöpajojen järjestäminen etänä 900 € 550 €
Laukaan Kuvataide Lauk-Ku ry: kuvataideleirin opettajan palkan ja matkakorvauksen maksuun 600 € 300 €
Wanhan Laukaan kotiseutuyhdistys r.y.: Kalluntalon kotiseutumuseon kesäoppaiden palkkaus 2 000 € 1 250 €
Kuusan nuorisoseura ry / Kanavateatteri: lasten teatterityökerho 2 000 € 650 €
18 500 €

Lisätietoja

Salla Turpeinen

Vapaa-aikajohtaja

050 473 0121

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi