Nuorisotoimen avustukset

Avustussäännöt 2024 kokonaisuudessa (pdf)

Alla avustushakemuslomakkeet

Avustamisen yleiset periaatteet

Laukaan kunnan vapaa-aikapalveluiden myöntämillä avustuksilla luodaan edellytyksiä yhdistystoiminnalle, harrastamiselle, yhteisöllisyydelle ja monipuolisten vapaa-ajan palvelujen tuottamiselle. Avustuksia myönnetään yhdistysten perustoimintaan sekä erillisiin hankkeisiin, tapahtumiin, kokeiluihin, kehittämiseen ja yhteistyöhön. Avustuksilla toteutetaan Laukaan kunnan strategian kärkiteemaa Kestävä arki asukkaillemme. Tavoitteena on tiivis yhteistyö järjestöjen kanssa, sujuvat ja vastuulliset palvelut sekä lämminhenkiset kohtaamiset ihmisten välillä; haluamme tarjota asukkaillemme parasta vapaa-aikaa. Avustuksilla edistetään kaikkien kuntalaisten palveluja koko elämänkaarella. Avustamisen painotus on lasten ja nuorten toiminnassa.

Laukaan kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustamisen säännöistä, jakoperiaatteista ja hakumenettelystä päättää sivistyslautakunta (hallintosääntö § 23–24). Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten jakamisesta päättää hallintosäännön ja sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti vapaa-aikajohtaja (sivistyslautakunta 29.8.2023 § 82, liite toimivallan siirtämisestä, 10b). Sivistyslautakunta varaa vuosittain talousarvioon määrärahan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan tukemiseen. Avustuksia myönnetään vuosittain valtuuston hyväksymän talousarvion määrittämässä raamissa.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustusmuotoja ovat perusavustus, kohdeavustus ja yhteistyöavustus:

Perusavustus

Perusavustusta myönnetään laukaalaisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten säännölliseen vuosittaiseen toimintaan, joka pitää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä, sääntömääräistä toimintaa ja kuluja, jotka edesauttavat yhdistyksen perustoimintaa. Perusavustus myönnetään kerran vuodessa.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta myönnetään laukaalaiselle yhdistykselle, työryhmille tai yksityishenkilölle kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan ja -tapahtumien järjestämiseen, kouluttautumiseen, leireihin, toimitilakuluihin ja nuorten ohjaamiseen.

Yhteistyöavustus

Yhteistyöavustusta myönnetään yhdistyksille, jotka ovat mukana Laukaan kunnan vapaa-aikapalveluiden järjestämissä tapahtumissa tai tekevät vapaa-aikapalveluiden kanssa yhteistyötä erilaisten vapaa-ajan toimintojen ja tapahtumien järjestämiseksi kuntalaisille, tai erillisen yhteistyösopimuksen mukaan.

Tässä asiakirjassa kuvataan Laukaan kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustamisen yleiset periaatteet, avustusmuodot, säännöt, jakoperusteet ja hakumenettely.

Kaikki kunnan myöntämät avustukset on käytettävä siihen tarkoitukseen mihin ne on myönnetty. Avustuksia ei saa jakaa edelleen. Avustusta ei myönnetä voittoa tavoittelevaan toimintaan. Avustuksen saajan kotipaikka tai kotikunta tulee olla Laukaa.

Avustuksia haetaan sitä varten osoitetuilla avustuslomakkeilla, ja hakemukset toimitetaan Laukaan kunnan vapaa-aikapalveluiden toimistoon (Vattitoimisto) sähköisesti tai postitse. Avustusten hakeminen tulee tehdä ohjeiden mukaisesti ja huolellisesti. Hakulomakkeeseen tulee merkitä mahdollisimman tarkasti kaikki tarvittavat tiedot ja oheistettava tarvittavat liitteet. Kaikki hakulomakkeet löytyvät Laukaan kunnan verkkosivuilta, ja paperisina niitä voi noutaa vapaa-aikapalveluiden toimistosta (Vattitoimisto) erikseen sovittavina aikoina.

Avustusta saanut yhdistys, toimijaryhmä ja yksityishenkilö on velvollinen antamaan kunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Avustuksen myöntäjällä on tarvittaessa oikeus tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita, avustus on haettu väärin perustein tai avustus on käytetty väärään tarkoitukseen. Ohjeiden laiminlyönnin vuoksi kunta voi jättää avustettavan seuraavassa varojen jaossa huomiotta.

Avustusta ei myönnetä verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten seurakunnan järjestämään nuoriso- tai muuhun toimin­taan, piiri-, alue- tai keskusjärjestöille, tai niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta jo avustusta.

Avustuspäätökset julkaistaan protokollan mukaisesti viranhaltijapäätöksinä. Avustuspäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta viranhaltijapäätöksen valitusohjeen mukaisesti.

Myönnetty avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille sen jälkeen, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustukset maksetaan vapaa-aikapalveluiden toimistosta (Vattitoimisto).

Kaikessa kunnan avustamassa toiminnassa on noudatettava kutakin toimintaa koskevia lakeja, määräyksiä ja ohjeita sekä edistää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja avoimuuden periaatteita. Lisäksi liikuntajärjestöjen tulee toiminnassaan noudattaa Suomen Olympiakomitean Reilun Pelin periaatteita (hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto, antidoping), ja avustettavien urheilijoiden tulee olla sitoutunut Suomen Olympiakomitean antidopingohjelmaan. Mikäli avustuksen myöntäjä arvioi tai muutoin tulee ilmi, että edellä mainitut eettiset periaatteet eivät täyty avustuksen hakijan toiminnassa, voidaan avustus jättää myöntämättä tai maksettu avustus periä takaisin.

Perusavustukseen voi hakea ennakkoa. Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 prosenttiin saakka edel­lisenä vuonna myönnetystä perusavustuksesta. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuk­sen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuk­sen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopulli­nen avustus kuluvana vuonna. Ennakon hakeminen tulee tapahtua kunkin vuoden alussa 15.1. mennessä siihen erikseen osoitetulla kaavakkeella, joita saa vapaa-aikapalveluiden toimistosta (Vattitoimisto) ja kunnan verkkosivuilta.

Perusavustus on laukaalaisten yhdistysten vuosittaiseen toimintaan liittyvä avustus, joka pitää sisällään yhdistyksen toiminnan perustehtäviä, sääntömääräistä toimintaa ja sellaisia kuluja, jotka edesauttavat yhdistyksen toimintaa. Perusavustuksia ei myönnetä rekisteröimättömille yhdistyksille, toimikunnille tai yksityishenkilöille eikä muissa kunnissa kirjoilla oleville yhdistyksille. Perusavustusten jako perustuu yhdistyksen edellisen vuoden toimintaan ja tulevan vuoden toimintasuunnitelmaan. Perusavustus voi kattaa enintään 50 prosenttia yhdistyksen kokonaismenoista.

Perusavustusten hakuaika on vuosittain 1.3.–31.3. välisenä aikana. Perusavustushakemus laaditaan vapaa-aikapalveluiden toimistosta (Vattitoimisto) ja kunnan verkkosivulta saata­valle hakulomak­keelle, johon tulee merkitä kaikki tarvit­tavat tie­dot. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti tai postitse. Avustushakemusta voi täydentää 15.5. saakka. Avustukset myönnetään 31.5. mennessä. Avustuksen saamisesta ilmoitetaan hakijalle sähköisesti.

Perusavustukseen voi hakea ennakkoa. Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 prosenttiin saakka edel­lisenä vuonna myönnetystä perusavustuksesta. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuk­sen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuk­sen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopulli­nen avustus kuluvana vuonna. Ennakon hakeminen tulee tapahtua kunkin vuoden alussa 15.1. mennessä siihen erikseen osoitetulla kaavakkeella, joita saa vapaa-aikapalveluiden toimistosta (Vattitoimisto) ja kunnan verkkosivuilta.

Perusavustuksen arvioinnin kriteerit:

 1. Toiminnan laajuus
  1. Jäsenmäärä
  2. Harrastajien määrä
  3. Harrastusryhmien/lajien/jaostojen määrä
  4. Lapsi- ja nuorisotoiminnan määrä
  5. Ohjaajien määrä
  6. Palkatun henkilöstön määrä
  7. Hallinnollinen toiminta/kokousten määrä
  8. Järjestetty toiminta/tapahtumat/kilpailut
  9. Alueellinen kattavuus Laukaan ja lähikuntien alueella
  10. Viestintä- ja tiedotustoiminta
 1. Toiminnan laatu
  1. Toiminnan monipuolisuus
  2. Toiminnan suunnitelmallisuus
  3. Toiminnan kehittäminen
  4. Koulutustoiminta
  5. Harrastajien menestyminen eri tasoilla
 1. Yhteiskunnallinen vastuu ja merkitys
  1. Eri kohderyhmien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon huomioiminen
  2. Yhteistyö muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa
  3. Kunnan strategian toteuttaminen
  4. Toiminnan yhteys paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin strategioihin
  5. Yhdistyksen toimintaa ohjaavan lain tavoitteiden noudattaminen
 1. Avustuksen tarve
  1. Taloudellinen tilanne
  2. Talousarvion suuruus
  3. Muulta saatu tai saatavissa oleva tuki
  4. Oma varainhankinta

Kohdeavustusta myönnetään laukaalaiselle yhdistykselle, työryhmille tai yksityishenkilölle kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan ja -tapahtumien järjestämiseen, leiritykseen, kouluttautumiseen, toimitilakuluihin sekä lasten ja nuorten ohjaamiseen. Hakijalta edellytetään aina omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta toiminnan toteuttamiseen. Myönnettävien kohdeavustusten suuruus on sidottu vuosittaiseen avustusten määrärahaan.

Kohdeavustuksiin kuuluu viisi kategoriaa, joista tapahtuma-avustusta tulee hakea ennakkoon ja hakuaika on ympäri vuoden. Muita avustusmuotoja tulee hakea takautuvasti 1.12. mennessä. Hakuajat on kirjattu alla kunkin kohdeavustuskategorian kohdalle.  Avustushakemus laaditaan vapaa-aikapalveluiden toimistosta (Vattitoimisto) ja kunnan verkkosivulta saata­valle hakulomak­keelle, johon tulee merkitä kaikki tarvit­tavat tie­dot. Hakemuksen voi lähettää sähköpostitse tai postitse.

Kohdeavustusta ei myönnetä:

 • verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. seurakuntien järjestämään nuoriso- tai muuhun toimin­taan,
 • piiri-, alue- tai keskusjärjestöille,
 • niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys tai avustushakemusta koskevan toiminnan kumppaniyhdistys on saanut kunnalta jo muuta avustusta
 • opinto- tai kulttuurimatkoihin
 • ammatinharjoittamiseen tai apurahaksi
 • toimintaan tai tilaisuuksiin, joilla on puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus.

Kohdeavustuksissa on viisi (5) kategoriaa: 

 1. Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustusta voidaan käyttää kolmeen tarkoitukseen: 1) kuntalaisille avointen tapahtumien järjestämiseen Laukaan kunnan alueella, 2) kansallisten tai kansainvälisten kilpailutapahtumien järjestämiseen Laukaan kunnan alueella ja 3) virallisiin kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistumiseen (pohjoismaiden mestaruus-, Euroopan mestaruus- ja maailmanmestaruuskilpailut, olympialaiset).

Tapahtuma-avustuksissa priorisoidaan laukaalaisille suunnattuja avoimia matalan kynnyksen yleisötapahtumia, joiden sisältö on suunniteltu paikallisesti havaittujen tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, ja jotka toteuttavat Laukaan kunnan strategisia tavoitteita ja muita voimassa olevia ohjelmia, kuten kulttuuriohjelma, hyvinvointisuunnitelma ja liikkumisen edistämisen ohjelmat.

Tapahtuma-avustusta voi hakea ympäri vuoden ja sitä tulee hakea ennakkoon. Kohdeavustushakemus on toimitettava vähintään yksi (1) kuukausi ennen tapahtumaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon (Vattitoimisto) sähköisesti tai postitse. Avustuksen kohteena olevan tapahtuman päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä. Hakuvaiheessa on esitettävä tapahtuman kirjallinen toimintasuunnitelma ja talousarvio. Omavastuun on oltava vähintään 50 prosenttia toiminnan kokonaiskuluista. Omavastuuosuus voidaan kattaa osin talkootyönä. Mikäli omavastuuosuuden osaa katetaan talkootyönä, voidaan kuluiksi laskea 10€/h/hlö. Tiliselvityksen yhteydessä on toimitettava selvitys talkootyöstä eriteltynä jokaisen talkootyöntekijän kohdalta. Selvityksen tulee sisältää talkootyön ajankohta, erittely tehdystä työstä, tuntimäärä ja yhteissumma.

Avustuspäätös tehdään viimeistään kahta viikkoa ennen tapahtumaa ehdollisena. Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.

Avustettavien tapahtumien tulee olla päihteettömiä, vastuullisesti järjestettyjä ja turvallisia. Lisäksi avustettavien liikuntajärjestöjen ja urheilijoiden tulee toiminnassaan noudattaa liikuntalain (390/2015) periaatteita sekä kansallisesti kirjattuja eettisiä periaatteita: Suomen Olympiakomitean Reilun Pelin periaatteet (hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto, antidoping) sekä Suomen Olympiakomitean antidopingohjelma. Jos esitetyt eettiset periaatteet eivät täyty, voidaan avustus jättää myöntämättä tai maksettu avustus periä takaisin.

Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman vaatimista vakuutuksista ja tapahtumailmoituksista. Kunnan vakuutukset eivät ole voimassa kunnan avustamissa tapahtumissa.

Avustusta saavista tapahtumista tulee ilmoittaa Visit Laukaan tapahtumakalenterissa. Tapahtuman viestinnässä, markkinoinnissa ja itse tapahtumatilaisuudessa tulee näkyä Laukaan kunnan osallistuminen tapahtumaan.

Tapahtuma-avustusta kilpailumatkaa varten hakevan urheilijan on oltava kirjoilla Laukaan kunnassa ja lisäksi jäsenenä tai muutoin aktiivisena toimijana laukaalaisessa seurassa. Kilpailumatkan jälkeen urheilijan tulee toimittaa vapaa-aikapalvelujen toimistoon (Vattitoimisto) matkakertomus ja tulokset.

 

 1. Koulutusavustus

Koulutusavustusta myönnetään yhdistyksen omaan koulutustoimintaan sekä piiri-, alue- tai keskusjärjestöjen koulutustoimintaan tai muuhun koulutustoimintaan osallistumiseen, jonka katsotaan edistävän yhdistyksen toimintaa. Avustusta myönnetään yhdistyksen järjestämään omaan koulutustoimintaan omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan ulkopuolisen kouluttajan luentopalkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osallistujille ei makseta matkakorvauksia. Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että yhdistyksen itsensä järjestämässä koulutustilaisuudessa on vähintään viisi (5) laukaalaista tai laukaalaisen yhdistyksen jäsentä osallistujana. Muun järjestäjän järjestämään koulutustoimintaan tai muuhun hyväksyttävään koulutustoimintaan osallistuville korvataan kurssimaksuja sekä mahdollisesti matkakuluja matkustussäännön ja verottajan hyväksymän vuosittaisen matkakorvauksen mukaisesti.

Koulutusavustusta haetaan takautuvasti kuluneen vuoden kuluihin. Hakemus tulee toimittaa vapaa-aikapalveluiden toimistoon (Vattitoimisto) 1.12. mennessä sähköisesti tai postitse, ja avustus myönnetään 31.12. mennessä. Hakuvaiheessa on esitettävä kaikki tarvittavat tositteet. Järjestettävällä kurssilla tulee olla selvä kurssin leima. Vahvistetussa ja toteutetussa ohjelmassa tulee olla vähintään puolet kurssiin liittyvää opetusta ja ohjausta. Avustushakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot:

–         osanottajaluettelo, jossa on mainittu osanottajien kotikunta ja ikä,

–         kurssiohjelma, jossa tulee olla kurssipäivien tai -tuntien määrä ja koulutus aiheittain,

–         koulutuksesta vastaavat henkilöt tai opettajat,

–         tositteet koulutuskustannuksista

–         suunnitelma koulutuksen hyödyntämisestä seuran toiminnassa.

 

 1. Toimitila-avustus

Muualta kuin kunnalta vuokrattuja, toiminnan järjestämiseen tarvittavia tiloja voidaan korvata toimitila-avustuksella, mikäli kunnan omistamissa tai tarjoamissa tiloissa ei voi harjoittaa kyseenomaista harrastustoimintaa. Avustuksen piiriin eivät kuulu uimamaksut, toimistovuokrat, kokoustilat, turnausmaksut, oman toimitilan käyttökustannukset, siivouskulut tai kunnan ulkopuolelta vuokratut tilat. Vuokrat maksetaan tositteiden mukaan. Jäähallivuokrat eivät kuulu toimitila-avustuksiin vaan ne maksetaan erillisen sopimuksen mukaan suoraan Laukaassa toimivalle jäähalliyhtiölle.

Avustusta haetaan takautuvasti kuluneen vuoden kuluihin. Hakemus tulee toimittaa kohdeavustuslomakkeella vapaa-aikapalveluiden toimistoon (Vattitoimisto) 1.12. mennessä sähköisesti tai postitse. Hakuvaiheessa on esitettävä kaikki tarvittavat tositteet, perustelut ja päiväkirja toimitilan käytöstä. Avustus myönnetään 31.12. mennessä.

 

 1. Leiriavustus

Leiriavustusta myönnetään laukaalaisen yhdistyksen tai muun toimijan järjestämän leiritoiminnan tukemiseen. Leiritoimintaan jaettavat avustukset myönnetään leirivuorokausien perusteella. Samalla perusteella myönnetään avustusta osallistumisesta piiri-, alue- ja keskusjärjestöjen- tai maajoukkueleireille. Avustettavien leirivuorokausien lukumäärä saadaan kertomalla osanottajien lukumäärä leirivuorokausien määrällä.  Leirivuorokaudeksi katsotaan 24 tunnin ajanjakso, jonka leiri on kestänyt. Ajanjakso alkaa leirin kokoontumisesta leiripaikalle leirin päättymiseen (kotiinlähtö). Kun leiri on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden (24 tuntia) ja leiriin käytetty aika ylittää viimeisen vuorokauden 6 tunnilla, otetaan se avustusta laskettaessa huomioon täytenä vuorokautena.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että itse järjestetyllä leirillä on ohjaajien lisäksi vähintään seitsemän (7) osanottajaa.  Piiri-, alue- tai keskusjärjestön tai muun järjestön järjestämälle leirille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin avustuksia myönnettäessä ei ole osanottoon nähden rajoituksia.

Koulutusavustusta haetaan takautuvasti kuluneen vuoden kuluihin. Hakemus tulee toimittaa kohdeavustuslomakkeella vapaa-aikapalveluiden toimistoon (Vattitoimisto) 1.12. mennessä sähköisesti tai postitse. Hakuvaiheessa on esitettävä kaikki tarvittavat tositteet. Avustus myönnetään 31.12. mennessä.

 

 1. Lasten ja nuorten ohjausavustus

Lasten ja nuorten ohjausavustusta voidaan myöntää laukaalaiselle yhdistykselle alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten ohjaamiseen. Avustusta voidaan myöntää maksimissaan kaksi (2) kertaa viikossa tapahtuvaan ohjaamiseen per yksi ohjaaja/ryhmä. Tukea myönnetään ohjaustoimintaan, jossa osallistujia ryhmässä on vähintään viisi (5). Tukea voidaan myöntää ns. kutsukerhoihin tai kaikille avoimeen harrastustoimintaan. Kutsukerhojen perusteet tulee olla kirjattuna, ja toiminnan tulee vastata johonkin havaittuun ongelmaan, ilmiöön tai erityistuen tarpeeseen. Tukea ei myönnetä toimintaan, johon on saatu kunnan tukea muuta kautta (esim. Harrastamisen Laukaan malli, HSM-hanke).

Ohjausavustusta haetaan takautuvasti kuluneen vuoden kuluihin. Hakemus tulee toimittaa kohdeavustuslomakkeella vapaa-aikapalveluiden toimistoon (Vattitoimisto) 1.12. mennessä sähköisesti tai postitse. Hakuvaiheessa on esitettävä ohjauspäiväkirja, josta ohjaustunnit, ohjattavien määrä ja ohjausten sisällöt käyvät ilmi. Avustus myönnetään 31.12. mennessä.

Yhteistyöavustusta voidaan myöntää laukaalaisille yhdistyksille, kun yhdistyksen edustaja on esiintyjänä tai toiminnan järjestäjänä vapaa-aikapalveluiden järjestämässä tilaisuudessa, tai kun yhdistys on vapaa-aikapalveluiden kanssa järjestämässä harrastamisen tai vapaa-ajan vieton olosuhteita kuntalaisille. Yhteistyömahdollisuuksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla, järjestökirjeessä ja somessa, ja yhteistyöehdotuksia voi esittää vapaa-aikajohtajalle. Hakeminen tulee tehdä sähköpostitse vapaa-aikajohtajalle tapahtuman tai toiminnan päättymisen jälkeen.

Lisätietoja

Salla Turpeinen

Vapaa-aikajohtaja

050 473 0121

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

vattitoimisto@laukaa.fi

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

vattitoimisto@laukaa.fi