Olet täällä

Yleisten alueiden luvat

kaivinkone.jpg

Liikenneväylien, torien, puistojen ja muiden yleisten alueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tulee hakea lupa kunnalta. Laukaan kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksen perusteella kunta valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita. Lupamenettelyllä varmistetaan katualueella suoritettavien kaivutöiden jälkeinen rakenteiden ennalleen palauttaminen ja tapahtumien jälkeinen aluiden siistiminen.

Kaikkien lupien osalta hakijan tulee olla ajoissa liikkeellä noin kuukautta ennen työmaan alkamista tai tapahtuman järjestämistä, jotta hakemus ehditään käsitellä ja tehdä siitä lupapäätös.

SIJOITTAMISLUPA
tarvitaan johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittamiseen yleiselle alueelle. Käyttöoikeussopimus tehdään hakijan ja kunnan välillä.

Yleisellä alueella tarkoitetaan kunnan omistuksessa tai hallussa olevaa asemakaavan mukaista katu- puisto- ja muuta yleistä aluetta. Jos em. pysyvät rakenteet sijoittuvat asemakaavan mukaiselle katualueelle, tällöin tarvitaan myös katutyölupa.

Sijoittamislupaa tarvitaan myös asemakaavan ulkopuolisella alueella, mikäli sijoitettavat laitteet yms. tulevat olemaan kunnan omistamalla kiinteistöllä.

Sijoittamislupaa haettaessa hakija vastaa johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvistä selvityksistä, mm. maanomistuksen, kaavatilanteen ja muiden laitoksien johtotietojen selvittämisestä. Käyttöoikeussopimuksen jälkeen tulee aina hakea katutyölupa ennen töiden aloittamista.

Maanpäällisten rakennelmien; mm. jakokaapit ja muuntamot, rakentamiseksi lupaa haetaan sijoittamislupalomakkeella. Muuntamon rakentamiseen tarvitaan myös toimenpidelupa, joka haetaan kunnan rakennusvalvonnasta.

Katurakennusmestari tekee sijoittamisesta viranhaltijapäätöksen, jonka liitteeksi tulevat lupahakemus ja mahdolliset sopimukset.

Tonttien vesi- ja viemäriliittymien rakentamiseen liittyvät hakemukset käsittelee Laukaan Vesihuolto Oy. Näiden liittymien rakentamiseen on tarvittaessa haettava katutyölupa.

Täytä sivun alalaidass oleva oleva sijoittamislupahakemus. Lisätietoja saat suunnitteluinsinööri Ari Heikkiseltä.

Sijoitusluvan käsittelymaksu on 300 euroa ja puistomuuuntamon käsittelymaksu on 500 euroa (tekninen lautakunta 28.11.2019 § 107 ja 14.1.2020 § 8).

KATUTYÖLUPA
tarvitaan Laukaan kunnan hallinnoimilla kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin. Katutyölupaa hakee työstä vastaava. Katutyölupaa ei tarvita asemakaavan ulkopuolisilla alueilla.

Tonttien vesi- ja viemäriliittymien rakentamiseen tarvitaan katutyölupa ainoastaan silloin, jos työskentelet katualueella.

Lupamenettelyllä varmistetaan muun muassa katualueella suoritettavien kaivutöiden jälkeinen rakenteiden ennalleen palauttaminen ja liikenteen sujuminen kadun normaalista poikkeavan käytön aikana.

Katutyölupaa varten täytä katutyölupahakemus. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tarkempi ohjeistus ja katutyölupahakemus alla. Katutyölupaan liittyvät maksut löytyvät katutyöluvan ohjeistuksesta. Lisätietoa saat katurakennusmestari Kirsi Kalliokoskelta.

TAPAHTUMALUPA
tarvitaan katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön. Laukaan kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksen perusteella kunta valvoo, että tapahtuma ja siihen liittyvät toimenpiteet eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita. Hakija on velvollinen hakemaan muut tapahtumaan liittyvät ja tapahtuman edellyttämät luvat ja ilmoitukset eri viranomaisilta.

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikaista tapahtumaa, konserttia tai vastaavaa yleisen alueen käyttöä varten haetaan lupa katutyölupahakemuksella. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Lisätietoja saat puistomestari Kalevi Lahtoselta  ja katurakennusmestari Kirsi Kalliokoskelta sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilokselta.

Sijoittamislupahakemus

Ohjeistus katutyöluvan hakemisesta
Katutyölupalomake

Lupahakemukset tulee lähettää kunnan teknisten palvelujen kirjauspostiin osoitteella: tekninentoimi@laukaa.fi tai lähettää osoitteella Lauakan kunta, tekniset palvelut, Pl 6, 41341 Laukaa

Palvelusta vastaa