Olet täällä

Yleisten alueiden luvat

Laukaan kunnan hallinnoimilla kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä katutöitä ja katu- tai puistoalueilla järjestettäviä tapahtumia varten tulee hakea lupa kunnalta. Lupa tarvitaan myös johtojen ja laitteiden ym. sijoittamisesta kunnan maalle.

kaivinkone.jpg

Liikenneväylien, torien, puistojen ja muiden yleisten alueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tulee hakea lupa kunnalta. Laukaan kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksen perusteella kunta valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita. Lupamenettelyllä varmistetaan katualueella suoritettavien kaivutöiden jälkeinen rakenteiden ennalleen palauttaminen ja tapahtumien jälkeinen aluiden siistiminen.

Kaikkien lupien osalta hakijan tulee olla ajoissa liikkeellä noin kuukautta ennen työmaan alkamista tai tapahtuman järjestämistä, jotta hakemus ehditään käsitellä ja tehdä siitä lupapäätös.

SIJOITTAMISLUPA
tarvitaan johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittamiseen yleiselle alueelle. Sijoittamissopimus tehdään hakijan ja kunnan välillä.

Yleisellä alueella tarkoitetaan kunnan omistuksessa tai hallussa olevaa asemakaavan mukaista katu- puisto- ja muuta yleistä aluetta. Jos em. laitteet sijoittuvat asemakaavan mukaiselle katualueelle, tällöin tarvitaan myös katutyölupa.

Sijoittamislupaa tarvitaan myös asemakaavan ulkopuolisella alueella, mikäli sijoitettavat laitteet yms. tulevat olemaan kunnan omistamalla kiinteistöllä.

Sijoittamislupaa haettaessa vastaa hakija johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvistä selvityksistä eli mm. maanomistuksen, kaavatilanteen ja johtotietojen selvittämisestä sekä puiden kartoituksesta. Sijoittamissopimuksen jälkeen tulee aina hakea katutyölupa ennen töiden aloittamista. Tonttien vesi- ja viemäriliittymiin et tarvita sijoittamislupaa, vaan liittymislupa ja katutyölupa riittävät.

Maanpäällisten rakennelmien ja laitosten sijoittamiseksi tulee tehdä erillinen maanvuokrasopimus. Näitä ovat esimerkiksi sähköverkon muuntoasemat. Maanvuokrauksen yhteyshenkilö on kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, puh. 0400 317 759. Työhön tarvitaan myös toimenpidelupa, joka haetaan rakennustarkastuksesta.

Täytä alla oleva sijoittamislupahakemus tai toimita samat tiedot sisältävä oma sopimusluonnos. Lisätietoja saat suunnitteluinsinööriltä Ari Heikkiseltä.

KATUTYÖLUPA
tarvitaan Laukaan kunnan hallinnoimilla kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin. Katutyölupaa hakee työstä vastaava. Katutyölupaa ei tarvita asemakaavan ulkopuolisilla alueilla.

Tonttien vesi- ja viemäriliittymien rakentamiseen tarvitaan katutyölupa ainoastaan silloin, jos työskentelet katualueella.

Lupamenettelyllä varmistetaan muun muassa katualueella suoritettavien kaivutöiden jälkeinen rakenteiden ennalleen palauttaminen ja liikenteen sujuminen kadun normaalista poikkeavan käytön aikana.

Katutyölupaa varten täytä katutyölupahakemus. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tarkempi ohjeistus ja katutyölupahakemus alla. Lisätietoa saat katurakennusmestari Kirsi Kalliokoskelta.

TAPAHTUMALUPA
tarvitaan katu- ja viheralueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön. Laukaan kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksen perusteella kunta valvoo, että tapahtuma ja siihenliittyvät toimenpiteet eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita. Hakija on velvollinen hakemaan muut tapahtumaan liittyvät ja tapahtuman edellyttämät luvat ja ilmoitukset eri viranomaisilta.

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikaista tapahtumaa, konserttia tai vastaavaa yleisen alueen käyttöä varten haetaan lupa katutyölupahakemuksella. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Lisätietoja saat puistomestari Kalevi Lahtoselta  ja katurakennusmestari Kirsi Kalliokoskelta sekä yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilokselta.

Sijoittamislupahakemus

Ohjeistus katutyöluvan hakemisesta
Katutyölupalomake

Lupahakemukset tulee lähettää kunnan teknisten palvelujen kirjauspostiin osoitteella: tekninentoimi@laukaa.fi tai lähettää osoitteella Lauakan kunta, tekniset palvelut, Pl 6, 41341 Laukaa

Palvelusta vastaa

Puistomestari
Puhelinnumero(t): 
0400 411 765
Vuorotteluvapaalla 28.11.2019 saakka. Sijaisena toimii puutarhuri Tarja Saarinen puh. 040 1826 011.
Sähköpostiosoite: