Ympäristönsuojelun maksutaksa

Lupa- ja valvontalautakunta on hyväksynyt Laukaan ja Hankasalmen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 24.2.2021 § 23. Taksa astunut voimaan 5.3.2021.

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (2011/587), jätelain (646/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995), vesiliikennelain (782/2019) ja eräiden ympäristöllisten lupa-menettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain (764/2019) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja valvonnasta peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (2011/587), jätelain (646/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), maastoliikennelain (1710/1995), vesiliikennelain (782/2019) ja eräiden ympäristöllisten lupa-menettelyjen yhteensovittamisesta annetun lain (764/2019) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä ja valvonnasta peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat asian käsittelyn ja valvonnan keskimääräiseen omakustannusarvioon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen, ilmoituksen ja päätöksen tiedottamisesta aiheutuvat keskimääräiset kulut lukuun ottamatta lehtikuulutusten ja -ilmoitusten kustannuksia. Hakemuksesta, ilmoituksesta ja päätöksestä sanomalehdessä julkaistavien kuulutusten kustannukset peritään asiakkaalta todellisten kulujen mukaan 4 §:n perusteella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 62 € tunnilta.

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa. Mikäli maksun perusteena tuntitaksa, veloitetaan se asian käsittelyyn kuluneilta alkavilta tasatunneilta.

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi voidaan periä asian käsittelystä seuraavat lisämaksut:

  • asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti
  • konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti
  • ympäristönsuojeluasetuksen 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut sekä 180 euroa tilaisuudelta
  • lehti-ilmoituskulut, jotka koskevat ilmoituksen, hakemuksen tai päätöksen kuuluttamista / tiedottamista sanomalehdessä

uvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä pienempi, on maksun suuruus 20
prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta, mutta kuitenkin vähintään 120 €.

Toiminnan olennaista muuttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu voidaan määrätä enintään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

YSL 28 §:n tarkoittamassa pohjavesialueelle sijoittuvassa toiminnassa voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi, mikäli lupa-asian käsittelyn vaatima työmäärä toiminnan suppean mittaluokan johdosta on tavanomaista pienempi.

YSL 41 §:ssä tarkoitetun lupa-asian käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että perusmaksultaan kalleimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen 3 §:n mukaisista maksuista.

Mikäli hakemuksen kohteena olevalla laitoksella tai toiminnalla on käytössään varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai energiansäästösopimus, joiden katsotaan vähentävän tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä, voidaan käsittelymaksu määrätä 10 prosenttia 3 §:n maksua pienemmäksi.

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn luonne ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen tai pieneen maksuun, voidaan erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä enintään 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi.

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, maksu määrätään 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää ottamatta käsittelyyn, maksua ei peritä

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.

Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta säännöllisestä valvonnasta, sekä määräaikaistarkastuksen perusteella tehdyistä uusintatarkastuksista ja lupamääräykseen perustuvan vuosiraportin tarkastamisesta sekä rikkomus- tai hallintopakkoasiassa annetun kiellon, määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.

Mikäli säännölliseen valvontaan kuuluvan tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään toiminnanharjoittajalta selvitys, jonka tämä toimittaa valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai selvityksen käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollista periä maksu osana tarkastusmaksua.

Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta peritään maksu käytetyn työajan mukaan.

Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman suureen tai pieneen valvontamaksuun, voidaan erityisistä syistä maksu määrätä enintään 30 prosenttia alhaisemmaksi tai korkeammaksi.

Ympäristönsuojelulain 206 §:n tarkoittamien mikroyritysten valvontamaksu voidaan määrätä 30 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että toiminnanharjoittajan on viimeistään  tarkastuksen yhteydessä annettava valvontaviranomaiselle riittävät työntekijä määrää, liikevaihtoa tai tasetta koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi

Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan asian ja vakuuden käsittelystä pääasian yhteydessä peritään 300 euron lisämaksu. Ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista oikeutta aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta koskevan erikseen tehdyn hakemuksen ja vakuuden käsittelystä peritään 700 euron lisämaksu. Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisen jätteenkäsittelytoiminnan vakuuden käsittelystä peritään 124 euron maksu.

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun lykkäämisestä määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa koskevassa päätöksessä tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu toimittaa maksuvelvolliselle samaan aikaan kuin pääasiaa koskeva päätöskin.

Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, peritään se ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (7006/2007) säädetään.

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille sekä joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen.

Tämä taksa tulee voimaan 5.3.2021 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja korvaa aiemmin voimassa olleen taksan.

Palvelusta vastaa

Pälvi Pöyhönen

Ympäristönsuojelusihteeri

0400 569 811

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi