Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus- ja muutostyöt sekä ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Tarvittavat luvat ovat erilaisia riippuen siitä, millaisesta rakennustoimenpiteestä on kysymys.

Lupamenettelyllä varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan lakeja ja määräyksiä, valvotaan asemakaavojen toteutumista, huolehditaan hankkeen ympäristöön soveltuvuudesta sekä siitä, että suunniteltu rakentaminen ei loukkaa naapurin tai muun asianomaisen oikeuksia.

Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Rakennuslupa on myös haettava, jos korjaus- tai muutostyöt vaikuttavat rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Luvanvaraista on lisäksi rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen. Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisella on katsottava olevan edellä tarkoitettua vaikutusta maankäyttöön, jollei aluetta ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen.

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa, jos kyseessä on rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön tai piipun pystyttäminen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi rakennelman tai laitoksen, jota ei pidetä rakennuksena, pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- tai maisemakuvaan.

Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa jättämällä ilmoitushakemus rakennusvalvontaan.

Kunnan rakennusjärjestyksen 8 §:n taulukosta löytyy määräykset, milloin luvittaminen voidaan tehdä ilmoitushakemuksella.

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella ja asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Erillinen purkamislupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista.

Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Rakennusvalvonnalle on tällöin kuitenkin tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa luvan saamisesta ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa. Muuta toimenpidettä koskeva lupa on suoritettava loppuun kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Luvan voimassaoloa voidaan pidentää työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Jatkoaikahakemus tehdään erillisellä lomakkeella, joka lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen rakennusvalvonta@laukaa.fi tai Laukaan kunta, rakennusvalvonta, Laukaantie 14, 41340 Laukaa.

 

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut käsitellään kaavoituksessa.

Ohjeet ja yhteystiedot: Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

 

Luvan hakeminen

Rakentamisen luvat haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Rakennusvalvontaan on lisäksi toimitettava paperisena 2 sarjaa pääpiirustuksia (asema, pohja, leikkaus, julkisivut) mittakaavaan tulostettuina.

Hae lupaa

Siirry asiointipalveluun:

Asiointipalvelu

Rakentamisen sähköinen asiointi -sivulle on koottuna asiointipalvelun käyttöohjeita.

Mikäli luvan haluaa jättää paperihakemuksella, laskutetaan paperisen lupahakemuksen käsittelystä ja sähköiseen asiointipalveluun siirtämisestä lupamaksun lisäksi käsittelymaksu.

Paperihakemusten käsittelymaksut:
Toimenpideilmoitus, toimenpidelupa, purkamisilmoitus, maisematyölupa35 €
Rakennus- ja purkamislupa69 €
Alle 10 kappaleen A3/A4 kokoisten asiakirjojen skannaus ja tallennus
sähköiseen asiointipalveluun sisältyy käsittelymaksuun. Tämän rajan
ylittävistä asiakirjoista laskutetaan voimassa olevan kopio- ja
skannaushinnaston mukaisesti.

Luvan hinta

Kaikki luvat ovat maksullisia, myös ilmoituslupa. Hinta koostuu rakennusluvissa perusmaksusta sekä neliöiden mukaisesta hinnasta. Lisäksi luvasta riippuen laskutetaan esimerkiksi aloituskokouksesta, työnjohtajista sekä rakennuspaikan merkitsemisestä. Toimenpideluvilla ei ole neliöhinnoittelua.

Tutustu rakennusvalvonnan taksaan

Rakennusvalvonnan taksa

Luvan myöntäminen

Hyvin täytetty lupahakemus jouduttaa hakemuksen käsittelyä. Hakemukseen liittyvät liiteasiakirjat suositellaan liitettäväksi lupahakemukseen jo hakemuksen jättämisen yhteydessä. Puutteellisen tai virheellisen hakemuksen täydentäminen ja keskeneräisten suunnitelmien muuttaminen pidentävät luvan käsittelyaikaa. Kesällä suunniteltua rakentamista varten lupa kannattaa jättää hyvissä ajoin, sillä käsittelyajat ovat kesällä pidemmät kuin talvisaikaan.

Rakennustarkastajien lupapäätöksistä julkaistaan julkipanolista kunnanviraston aulassa sijaitsevalla ilmoitustaululla sekä kunnan nettisivujen kuulutusosiossa.

Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen.

Lupa on lainvoimainen 14 vuorokauden oikaisuvaatimusajan jälkeen, jos luvasta ei ole tehty oikaisuvaatimuksia. Luvan lainvoimaisuuspäivä on ilmoitettu lupapäätöksessä.

Lupa-asiassa valitusoikeus on heillä, jonka oikeutta päätös välittömästi koskee, viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai rakennuspaikan omistajalla tai haltijalla sekä sellaisen kiinteistön omistajalla tai haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa.

 

Rakennustöiden aloittamiseen ennen luvan lainvoimaisuutta on mahdollista hakea aloittamisoikeutta. Aloittamisoikeuden hakeminen ei nopeuta lupahakemuksen käsittelyä.

Aloittamisoikeuden hakemisesta on oltava yhteydessä rakennustarkastajaan ennen rakennusluvan myöntämistä. Rakennustarkastaja voi antaa aloittamisoikeuden vakuutta vastaan perustellusta syystä.

Aloittamisoikeudesta veloitetaan käsittelymaksu voimassa olevan rakennusvalvonnan taksan mukaisesti.

Rakennusluvan mukainen rakennustyö on aloitettava kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden vuoden kuluessa lainvoimaisuuspäivästä. Voimassaoloajan pidentämiselle on mahdollista hakea jatkoaikaa. Aloittamiselle voidaan antaa jatkoaikaa enintään kaksi vuotta ja loppuunsaattamiselle viranomaisen harkinnan mukaisesti enintään 3 vuotta kerrallaan.

Toimenpidelupa-, purkamislupa- ja maisematyölupa raukeaa, ellei työtä ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuuspäivästä.

Rakentaminen

Luvan lainvoimaisuuden jälkeen rakennustyöt voidaan aloittaa, kun aloituskokous on pidetty ja työnjohtajat hyväksytty. Niissä luvissa, joissa aloituskokousta ei ole määrätty pidettäväksi, tulee aloittamisesta ilmoittaa rakennusvalvontaan.

Rakennuspaikan merkintä suoritetaan aina uudisrakennuksille ja tapauskohtaisesti muille rakennuksille, jos rakennuslupapäätöksessä on määrätty merkintä suoritettavaksi.

Rakennuspaikan merkinnän suorittaa kartoittaja ennen aloituskokousta ja rakennustyön aloittamista. Rakennuksen paikka merkitään hyväksyttyjen lupapiirustusten mukaisesti.

Paikan merkitseminen tilataan paikkatietopalveluista paikkatieto@laukaa.fi.

Rakennusta ei saa ottaa käyttöön ennen rakennustarkastajan hyväksyntää käyttöönotosta. Käyttöönotto on mahdollista suorittaa osittaisena loppukatselmuksena, jos rakennustyöt ovat vain vähäisiltä osilta kesken.  Käyttöönoton jälkeen rakennustyöt viimeistellään ennen loppukatselmusta.

Katselmusaika varataan rakennustarkastajalta.

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennustyöt ovat kokonaan valmiit.

Kaikki rakennusluvassa määrätyt katselmukset ja tarkastukset on oltava suoritettuina ja niihin liittyvät merkinnät tehtyinä tarkastusasiakirjaan ennen loppukatselmuksen tilaamista.

Loppukatselmusaika varataan rakennustarkastajalta.

Lisätietoja:

Heta Laukkanen

lupasihteeri

050 315 3507

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marko Pynnönen

rakennustarkastaja

040 353 3173

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jari Vuopio

Rakennustarkastaja

040 620 3210

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Rakennusjärjestys

Pientalohankkeiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteystiedot

Laukaan yrittäjiltä saadusta yhteystietoluettelosta on löydettävissä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden yhteystietoja.
Rakennusvalvonta ei vastaa yhteystietoluettelon sisällöstä. Hankekohtaiset pätevyydet tulee tarkistaa.

Yhteystietoluettelo