Rakentamisen luvat

Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus- ja muutostyöt sekä ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Tarvittavat luvat ovat erilaisia riippuen siitä, millaisesta rakennustoimenpiteestä on kysymys.

Lupamenettelyllä varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan lakeja ja määräyksiä, valvotaan asemakaavojen toteutumista, huolehditaan hankkeen ympäristöön soveltuvuudesta sekä siitä, että suunniteltu rakentaminen ei loukkaa naapurin tai muun asianomaisen oikeuksia.

Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- tai muutostyöt vaikuttavat rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.

Luvanvaraista on lisäksi rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen. Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisella on katsottava olevan edellä tarkoitettua vaikutusta maankäyttöön, jollei aluetta ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen.

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa, jos kyseessä on rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön tai piipun pystyttäminen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi rakennelman tai laitoksen, jota ei pidetä rakennuksena, pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- tai maisemakuvaan.

Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa jättämällä ilmoitushakemus rakennusvalvontaan.

Kunnan rakennusjärjestyksen 8 §:n taulukosta löytyy määräykset, milloin luvittaminen voidaan tehdä ilmoitushakemuksella.

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella ja asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Erillinen purkamislupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista.

Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Rakennusvalvonnalle on tällöin kuitenkin tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Jos rakennushanke ei valmistu luvan voimassaolon aikana, voi hankkeelle hakea jatkoaikaa. Jatkoaikahakemukselle ei ole erillistä lomaketta, vaan sen voi tehdä suoraan sähköpostitse osoitteesen rakennusvalvonta@laukaa.fi.

Hakemukseen tulee laittaa lupanumero, jolle jatkoaikaa haetaan sekä haettavan jatkoajan pituus. Jatkoaikaa voidaan myöntää kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut käsitellään kaavoituksessa.

Ohjeet ja yhteystiedot: Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

 

Luvan hakeminen

Rakentamisen luvat haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Rakennusvalvontaan on lisäksi toimitettava paperisena 2 sarjaa pääpiirustuksia (asema, pohja, leikkaus, julkisivut) mittakaavaan tulostettuina.

Mikäli luvan haluaa jättää paperihakemuksella, laskutetaan paperisen lupahakemuksen käsittelystä ja sähköiseen asiointipalveluun siirtämisestä lupamaksun lisäksi käsittelymaksu.

Paperihakemusten käsittelymaksut:
Toimenpideilmoitus, toimenpidelupa, purkamisilmoitus, maisematyölupa30 €
Rakennus- ja purkamislupa60 €
Alle 10 kappaleen A3/A4 kokoisten asiakirjojen skannaus ja tallennus
sähköiseen asiointipalveluun sisältyy käsittelymaksuun. Tämän rajan
ylittävistä asiakirjoista laskutetaan voimassa olevan kopio- ja
skannaushinnaston mukaisesti.

Tutustu sähköiseen asiointipalveluun

Lue ohjeistus asiointipalveluun rekisteröitymisestä ja palvelun käytöstä.

Rakentamisen sähköinen asiointi

Sähköinen asiointipalvelu

Siirry jättämään lupahakemus.

Sähköinen asiointipalvelu

Luvan hinta

Kaikki luvat ovat maksullisia, myös ilmoituslupa. Hinta koostuu rakennusluvissa perusmaksusta sekä neliöiden mukaisesta hinnasta. Lisäksi luvasta riippuen laskutetaan esimerkiksi aloituskokouksesta, työnjohtajista sekä rakennuspaikan merkitsemisestä. Toimenpideluvilla ei ole neliöhinnoittelua.

Tutustu rakennusvalvonnan taksaan

Rakennusvalvonnan taksa

Lisätietoja:

Heta Laukkanen

lupasihteeri

050 315 3507

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ossi Vänskä

rakennustarkastaja

040 620 3210

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ville Jakola

rakennustarkastaja

0400 642 427

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marko Pynnönen

rakennustarkastaja

040 353 3173

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi