Lievestuoreen maankäyttösuunnitelmat

Vireillä olevat asemakaavat

Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma valmistui kesällä 2017. Suunnitelmassa on nostettu taajaman vetovoimatekijöiksi Lievestuorejärven ranta-alueet, satamapuiston ja sataman. Asemakaavan muutoksella tutkitaan mahdollisuutta lisätä asuinrakentamista vesistön välittömään läheisyyteen. Lisäksi kaavalla mahdollistetaan satama-alueen kehittäminen mm. paremmin vesistömatkailua palvelevaksi.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018.


Hyväksytyt asemakaavat

Ajantasaiset lainvoimaiset asemakaavat ja niiden kaavamerkinnät löytyvät Laukaan kunnan karttapalvelusta

Karttapalvelu

Muut hankkeet

Lievestuoreella on tarkoitus toteuttaa taajaman keskustan pääkadun Liepeentien katutilan parannus, jota koskeva kehittämissuunnitelma on valmistunut nähtävilläoloa varten alkuvuodesta 2022. Liepeentien kehittämissuunnitelman tavoitteena on suunnitella pääkadun kehittämiseksi ratkaisu, joka eheyttää taajamakuvaa, selkeyttää ja parantaa yleisilmettä sekä lisää keskustan elinvoimaisuutta. Suunnitelmassa tavoitteeseen pyritään erilaisin kadunrakentamisen keinoin, muun muassa kehittämällä kadun poikkileikkausta, valaistusta sekä katuvihreää ja kadunkalusteita. Liepeentien kehittämissuunnitelma pohjautuu vuonna 2017 tehtyyn Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelmaan sekä hallinnolliseen muutokseen, jossa taajaman pääväylä Liepeentie on muuttumassa maantiestä kaduksi. Kehittämissuunnitelman laatii FCG Finnish Consulting Group Oy / projektinjohtaja Kalle Rautavuori. Suunnittelussa tavoitellaan hyvää ja monipuolista vuorovaikutusta alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Kehittämissuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin 25.10.2021.

Toivomme teiltä palautetta Liepeentien kehittämissuunnitelmasta. Kehittämissuunnitelma asetetaan nähtäville Laukaan kunnan nettisivulle 20.1.-10.2. 2022 väliseksi ajaksi. Alueen asukkaat ja toimijat voivat jättää kommentteja kehittämissuunnitelmasta sen nähtävilläolon aikana.

Palautelinkki löytyy tästä

Kehittämissuunnitelman raportti
Yleissuunnitelma
Kasvillisuusdetaljit

 

Laukaan kehitysyhtiö Oy ja Laukaan kunta ovat laatineet Lievestuoreen taajamaan kehittämissuunnitelman. Suunnitelma valmistui kesällä 2017.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli suunnitella taajamakeskustanmaankäytön, elinkeinoelämän, toimintojen ja kuntatalouden näkökulmasta. Tavoitteena oli mm. huomioida tavat ja keinot, joilla lisätä keskusta-alueen elinvoimaisuuttaa, turvataan joustavat ja turvalliset liikenneyhteydet eri liikkumismuodoille ja kytketään Lievestuoreenjärven ranta-alue ja satama osaksi taajamakeskustaa.

Suunnittelussa tavoiteltiin myös vuorovaikutusta alueen yrittäjien, toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Yhteenvedot  ideointit- ja yleisötilaisuuksista sekä web-pohjaisesta kyselystä vuodelta 2016.
Yhteenveto tilaisuudesta .pdf

Yhteenveto kyselyn tuloksista.
Yhteenveto vapaansanan osiosta.

Muuta aineistoa:

_Markkina-analyysi .pdf

Valmis kehittämissuunnitelma aineisto:

Kehittämissuunnitelman raportti .pdf
Suunnitelmakartta .pdf

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna Haapanen

Kaavasuunnittelija

050 524 8064

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi