Vesi- ja jätevesihuolto

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet on vahvistettu kunnanhallituksessa. Tietoja vahvistetuista toiminta-alue rajauksista saa  ympäristönsuojelusta tai kunnan vesi- ja viemärilaitokselta.

Liittymishakemus toimitetaan Laukaan Vesihuolto Oy:lle tai alueella toimivalle vesiosuuskunnalle.

Vesihuoltolaitoksen (mukaan lukien osuuskunnat) toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on vesihuoltolain 10 §:n mukaan liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Vesihuoltolaitoksen (mukaan lukien osuuskunnat) toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on vesihuoltolain 10 §:n mukaan liitettävä vesihuoltolaitoksen verkostoon.

Liittymisvelvollisuudesta voi perustelluin syin hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vesihuoltolain 11 § mukaisesti. Vapauttamisen perusteena on liittymisen kohtuuttomuus kiinteistön omistajalle (esim. liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy). Vapauttamisen edellytyksenä on joka tapauksessa se, että kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi hyvälaatuista talousvettä ja että jätevesien käsittely on järjestetty asianmukaisesti (vesihuoltolaki 11 §). Uusi ja toimiva jätevesien käsittelyjärjestelmä ei kuitenkaan yksistään ole riittävä peruste vapautuksen saamiselle.

Lisätietoja vapautuksen hakemisesta voi kysyä kunnan ympäristötarkastajalta.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ja vesihuoltolain tarkoittamalla taajama-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Liittymisvelvollisuus koskee myös piha- ja rantasaunoja ja vastaavia. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää joko toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen vapautuksen liittymisvelvollisuudesta.

Vesihuoltolain 11§ mukaan liittymisvelvollisuudesta voidaan vapauttaa, jos

  • liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy ja
  • vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista toiminta-alueella

Lisäksi

  • vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla kiinteistöllä tulee olla käytettävissään riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä
  • jätevesiviemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Haettaessa vapautusta vesijohtoon liittymisestä hakemukseen on liitettävä tutkimustulos
talousveden laadusta

  • tutkimustulos ei saa olla vuotta vanhempi
  • talousvesinäyte tulee olla viranomaisen tai muun asiantuntijatahon ottama
  • näytteen tulee sisältää STM asetuksen 401/2001 liitteen 2 mukaiset määritykset
  • lisätietoja saa kunnan terveystarkastajalta

Haettaessa vapautusta viemäriverkostoon liittymisestä hakemukseen on liitettävä:

  • selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä

Hakemus on palautettava osoitteella:

Laukaan kunta, ympäristönsuojelu, PL 6, 41341 Laukaa

Lisätietoja liittymisvelvollisuudesta ja vapautuksen hakemisesta ympäristövalvonnasta
p. 0400-676 94

Lisätietoja

Anne Yli-Olli

Ympäristötarkastaja

0400 676 940

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi


Haja-asutusalueiden jätevesihuolto

Selvitä aina ensin, onko kohteessa mahdollisuutta liittyä viemäriin vai voidaanko kiinteistön jätevedet käsitellä kiinteistökohtaisesti tai yhteisessä jätevesijärjestelmässä.

Jätevesijärjestelmää rakennettaessa tai muutettaessa on aina etukäteen tarpeen tarkistaa luvan tai ilmoituksen tarve rakennusvalvonnasta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma. Suunnitelmassa on huomioitava kunnan ympäristönsuojelumääräykset ja muut mahdolliset jätevesiä koskevat määräykset. Se, minkälainen jätevesijärjestelmä on riittävä, riippuu muun muassa siitä, sijaitseeko kyseinen kiinteistö pohjavesialueella, ranta-alueella, haja-asutusalueen asutustihentymässä vai muulla alueella. Rakennusvalvonta pyytää tarvittaessa ympäristönsuojelun lausunnon.

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo järjestelmän rakentamista ja ympäristönsuojeluviranomainen järjestelmän ympäristövaikutuksia koskevia asioita.

Jos jätevesien käsittelyjärjestelmä perustuu ennen vuotta 2004 voimassa olleisiin vaatimuksiin tai ennen vuotta 2004 myönnettyyn rakennuslupaan, se on tullut saattaa ajan tasalle 31.10.2019 mennessä, jos
käsittelyjärjestelmä on vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella
tai rakennus, jossa jätevesiä muodostuu, on alle 100 metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jos kiinteistön jätevesistä kuitenkin aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voidaan vapautuksesta poiketa / puhdistustasoa vaatia parannettavan.

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää määräaikaisen luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista, mikäli poikkeamiselle on ympäristönsuojelulaissa mainitut edellytykset. Poikkeamista voi hakea myös pelkästään kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, jos jätevesijärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen, mutta ei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä edellytettyä tasoa. Päätökset ovat maksullisia.

Muutoin jätevesijärjestelmän päivittäminen tehdään kiinteistön muutos- tai korjaustöiden yhteydessä (esim. vesikäymälän rakentaminen, käsittelyjärjestelmän uusiminen tai korjaaminen tai muu rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö) tai jos jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Jätevesijärjestelmästä tulee olla jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys tai suunnitelma. Lisäksi jätevesijärjestelmän ja jätevesien käsittelyjärjestelmän asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet.

Lisätietoja