Metsäohjelma

Tausta ja tavoitteet

Kunta omistaa yhteensä noin 2250 ha metsäalueita, joista suurin osa on talousmetsiä ja loput muuta metsää. Laukaan kunnan metsät ovat arvokkaita monessa muodossa ja ne jakautuvat sijainnin, kaavoitustilanteen, muun käyttötarkoituksen ja historian mukaan eri luokkiin. Metsiin liittyy paljon odotuksia, tarpeita ja tavoitteita, kuten taloudellinen tuotto, virkistyskäyttö, viihtyisä asuinympäristö, raakamaareservi sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luonnonsuojelu.

Kunnan metsät on inventoitu ja niistä on olemassa ajantasainen metsäsuunnitelma, joka käsittää puustotiedot, arvokkaat elinympäristöt sekä hoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet. Metsiä ei ole kuitenkaan tarkemmin jaettu eri osa-alueisiin maankäytön perusteella, eikä eri tarpeita ole näin ollen voitu ottaa riittävän hyvin huomioon. Tästä syystä kunnassa on tunnistettu tarve metsästrategian laatimiselle, jolla päättäjät linjaavat metsänhoidon tavoitteet ja sitoutuvat siihen. Strategia toimii ohjeena metsänhoidosta vastaaville viranhaltijoille ja palveluntuottajille, ohjaa valmistelua ja päätöksentekoa sekä antaa tietoa kunnan metsänhoidon tavoitteista kuntalaisille.

Työn kuvaus

Metsäohjelma on kunnan omistamien metsien hoitoa ja käyttöä linjaava strategia. Sen avulla sovitetaan yhteen erilaisia tavoitteita ja intressejä sekä luodaan edellytykset tuottavaan metsänhoitoon, luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen ja viihtyisien asuinympäristöjen ylläpitämiseen. Suunnittelun pohjaksi kootaan riittävä tietopohja, joka muodostetaan eri laista ja asetuksista, sertifiointikriteereistä, metsänhoidon suosituksista sekä kunnan strategioista, ohjelmista ja maankäytön suunnitelmista. Tietopohjaan täydennetään nykytilan arvioinnilla sekä vuoropuhelulla ja metsien kehitystä kuvaavilla simulaatioilla/laskennoilla.

Metsäohjelmassa selvitetään kunnan metsiin kohdistuvat arvot ja odotukset sekä tunnistetaan metsäluokat ja määritetään hoitoperiaatteet metsäluokittain. Lisäksi arvioidaan sen vaikutuksia ja luodaan toimintamalli metsäohjelman ylläpitämiseksi ja seuraamiseksi.

Suunnittelutilanne

Laukaan kunnanhallitus on käynnistänyt hankkeen joulukuussa 2023.

Työn etenemisestä, ohjaamisesta ja seurannasta vastaa ohjausryhmä:

  • kunnanjohtaja Linda Leinonen
  • kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt
  • maankäyttöpäällikkö Jarmo Toikka
  • puistomestari Paula Nieminen
  • ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli
  • viestintäpäällikkö Heli Peltola
  • kunnanhallituksen jäsen Ilkka Tiihonen
  • kunnanhallituksen jäsen Eliisa Haimakka
  • Henri Mommo, Päijänteen Metsänhoitoyhdistys
  • Sirkka Heinimaa, Laukaan Seudun Luonto ry

Metsäohjelmaa laativaksi palveluntuottajaksi on valittu Tapio Palvelut Oy. Työ on käynnistynyt maaliskuussa 2024 ja se valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä.

Toukokuussa järjestettiin kysely, jossa asukkaat saivat kertoa mm. mitä tekevät kunnan omistamissa metsissä, kuinka usein he metsissä käyvät ja missä sijaitsevat mieluisammat metsäpaikat. Kyselyn tuloksia hyödynnetään metsäohjelman valmistelussa.

Lue lisää

Uutinen 6.3.2024 | Laukaan kunta laatii metsiensä käyttöä linjaavan metsäohjelman – Työ käynnistyy maaliskuussa 2024

Uutinen 30.4.2024 | Vaikuta Laukaan metsänhoitoon vastaamalla metsäkyselyyn

Uutinen 3.6.2024 | Metsien maisema-arvot ovat tärkeitä laukaalaisille

Metsien hoito

Tutustu omaisuuden hoitoon Metsien hoito -pääsivulla.

Siirry sivulle

Lisätietoja metsäohjelmatyöstä:

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Palveluntuottaja:

Sini Miettinen
Projektipäällikkö, Tapio Palvelut Oy
puh. 040 5141 352
sini.miettinen@tapio.fi