Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on ympäristönsuojelulakia ja -asetusta täsmentävillä paikallisilla säädöksillä ehkäistä ympäristön pilaantumista, poistaa ympäristöhaittoja sekä turvata kuntalaisille viihtyisä ja terveellinen asuin- ja elinympäristö.

Laukaan kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset pähkinänkuoressa
(hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2004 § 45, voimaan 17.1.2005 alkaen)

Ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään seuraavista asioista:

1.Jätevesien käsittely vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella
 -kielletään jätevesiviemäriin kuulumattomien aineiden johtaminen viemäriin
 -säädetään öljyn-, hiekan- ja/tai rasvanerottimien käytöstä

2.Jätevesien käsittelyn suojaetäisyydet
-suojaetäisyydet, joita sovelletaan tapauskohtaista harkintaa noudattaen sijoitettaessa jätevesien maaperäkäsittelylaitteistoja

3.Paikallisista olosuhteista johtuvien erityisalueiden määrittely
-määritellään erityisalueiksi pohjavesialueet (I, II ja III luokan), ranta-alueet, taajamien ympäristöt ja helpotetun käsittelyn alueet

4.Jätevesien puhdistusvaatimukset erityisalueilla
 -tiukennetun, perus- ja helpotetun vaatimustason mukaiset prosentit sekä niiden soveltaminen erityisalueilla eri käsittelyjärjestelmät huomioiden

5.Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja vastaavien laitteiden pesu
-säädetään pesutoiminnasta pohjavesialueilla sekä katu- ja tiealueilla

6.Lumenkaatoalueet
-kielletään lumenkaatoalueen sijoittaminen pohjavesi- ja ranta-alueelle

7.Lietelannan, virtsan ja puristenesteen levitys pohjavesialueella
-kielletään lietelannan, virtsan ja puristenesteen levitys pohjavesialueella

8.Vesistöjen kuormitusta vähentävät suositukset
-annetaan suositukset vesistöjen kuormituksen pienentämiseksi

9.Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoitusvelvollisuudesta poikkeaminen
-luetellaan toiminnot, jotka eivät vaadi ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta

Hankasalmen ympäristönsuojelumääräykset

Palvelusta vastaa

Pälvi Pöyhönen

Ympäristönsuojelusihteeri

0400 569 811

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anne Yli-Olli

Ympäristötarkastaja

0400 676 940

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Arja Sillankorva

Ympäristötarkastaja

040 706 8184

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Sirpa Peitsenheimo-Aarnio

Ympäristönsuojelusihteeri

050 573 1168

Keskustie 41
41520, Hankasalmi

etunimi.sukunimi@laukaa.fi