Veden laadun valvonta

Verkostoveden pH on ollut pääosin 8,0-8,3 kirkonkylän verkostossa ja 7,6-8,0 Leppäveden verkostossa. Verkostoveden laatu on sosiaali- ja terveysministeriöin asetuksen 461/2000 laatuvaatimusten- ja suositusten mukaiset. Veden kovuus Laukaassa on keskimäärin 0,45 mmol/l (2,5 dH).

Talousvesi

Laukaan Vesihuolto Oy:n sekä vesiosuuskuntien valvontatutkimusohjelmaa päivitetään parhaillaan ajalle 1.1.2020 – 31.12.2024.

Puhdas ja moitteeton talousvesi on monen oikein tehdyn työketjun ja -prosessin tulos.

Vedentuotanto vaatii tarkkaa seurantaa sekä ammattitaitoa toimia myös normaalioloista poikkeavissa tilanteissa.Talousvesiasetuksen (1352/2015) 8 §:n mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa laatia laitosten säännöllistä valvontaa varten laitoskohtainen valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on tarkistettava vähintään viiden vuoden välein. Tämä ohjelma on laadittu edellisen valvontatutkimusohjelman pohjalta (edellinen voimassa 2015-2019) huomioiden muutokset mm. vedenjakelussa. Ohjelman laadinnassa on käytetty vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen julkaisemaa opasta ”Soveltamisopas talousvesiasetukseen 461/2000” ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran laatimaa valvontatutkimusohjelman mallia (päivitetty versio 18.10.2010).

Laukaan Vesihuolto Oy:n valvontatutkimusohjelmassa on otettu huomioon myös vesiosuuskunnat, joille vesihuoltoyhtiö toimittaa talousvettä (pois lukien Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta). Päivitetyssä versiossa on myös kerrottu omavalvonnasta vedentuotantolaitoksilla ja vedenjakeluverkostossa. Valvontatutkimusohjelma ohjaa myös näytteenottoa ja se on laadittu Laukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa yhteistyössä.

Tutkimusohjelma sisältää mm. verkostoveden jatkuvan (3-4 kertaa vuodessa) ja jaksottaisen (1-5 vuoden välein) valvonnan sekä raakaveden käyttötarkkailun taajamittain.