Leppäveden maankäyttösuunnitelmat

Leppäveden vireillä olevat asemakaavat

Kaavamuutosalue sijoittuu Leppäveden Tiituspohjan taajamaan, ns. Leppäveden keskustaan, Notkotien ympäristöön.
Kaavamuutoshankkeen tavoitteena on ajantasaistaa asemakaava vastaamaan alueen nykyisiä ja tulevia maankäytön tarpeita.
Tavoitteena on Leppäveden keskustassa tarjolla olevien asumisen vaihtoehtojen monipuolistaminen ja tämän kautta
taajaman houkuttelevuuden lisääminen.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 8.-23.5.2024

 

 

Kaavamuutosalue sijoittuu Laukaan Leppäveden taajaman pohjoisosaan Sorajyvän yritysalueelle.

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän kaupungin rajalla. Se käsittää teollisuusrakennusten korttelin 431 (TY-4) ja Välppäkadun katualueen, jonka varrelle sijoittuu yleinen pysäköintialue palvelemaan Metsoreitin käyttäjiä.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos oli nähtävillä 14.3. – 28.3.2024

Jyväskylän kaupunki laatii Majajärven osayleiskaavan. Kaava tutkii uuden työpaikka- ja teollisuusalueen sijoittamista Laukaan kunnan ja Jyväskylän kaupungin rajalle, lähelle Leppäveden taajamaa.
Osayleiskaava tutkii suunnittelukohdetta monipuolisena työpaikka- ja teollisuusalueena. Suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on turvata luonnon monimuotoisuus sekä yleiset virkistysmahdollisuudet.

Lisätietoja Jyväskylän kaupungin kaupunkisuunnittelun sivustolta.

Toyotan teknologiakeskus suunnitteilla Leppävedelle

Toyota Gazoo Racing Word Rally Team Oy (TGR-WRT) suunnittelee teknologiakeskuksen rakentamista Laukaan rajalle Leppävedelle. Teknologiakeskukselle suunniteltu alue sijaitsee Majajärveltä pohjoiseen Jyväskylän puolella ja Laukaan Sorajyvän yritysalueen naapurissa.

Lisätietoja Majajärven teknologiakeskuksen 5.10.2023 asukastilaisuudesta

Jyväskylän kaupunki laatii Majajärven asemakaavaa.

Jyväskylän kaupungin tiedote;

15.2.2024
Toyotan teknologiakeskuksen kaavaluonnokset käsittelyyn

29.2.2024
Majajärven ympäristön kaavaluonnokset nähtäville – suunnitelmia esitellään asukastilaisuudessa 14.3.

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajamassa Näätämäen ja Pieleslehdon teollisuusalueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 203, 204 ja 541-548 sekä osa korttelista 530.  Suunnittelualueeseen kuuluu myös asemakaava-alueisiin liittyviä kaavattomia alueita. Alustava suunnittelualueen pinta-ala on noin 23 ha, josta asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 17 ha ja asemakaavan laajennusalueen noin 6 ha. Hanke sisältää asemakaavan käynnistämissopimuksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 26.1. – 10.2.2023.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 8.12.-22.12.2023

kaavakartta_luonnos
kaavaselostus_luonnos
osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) päivitetty 27.11.2023

Osa Leppäveden taajaman asemakaavoista on vanhentuneita ja alueen maankäyttö on toteutunut asemakaavasta poikkeavalla tavalla. Vaahteratien, Tiitustien, Notkotien ja Laurintien välinen alue on toteutunut pientaloalueena. Asemakaavassa on varaus kortteleiden väliselle kevyen liikenteen verkostolle, mutta väylästöä ei ole toteutettu.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää voimassa oleva asemakaava vastaamaan nykyistä maankäyttöä sekä poistaa kevyen liikenteen väylien varaukset ja liittää niiden alueita osaksi tontteja. Suunnittelualueen laajuus on yhteensä noin 1,8 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 29.6.- 12.7.2023

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajamassa ns. Näätämäen alueen länsipuolella rajoittuen Leppäveden asemakaava-alueeseen lähellä Jyväskylän kaupungin rajaa. Maastollisesti alue on haastava mm. korkeuserojen ja kosteiden, vettä keräävien painanteiden vuoksi.

Asemakaavalla selvitetään, onko alueelle mahdollista osoittaa katuverkkoa ja rakennuspaikkoja pientaloasumiseen. Ennen suunnittelun käynnistämistä alueelle tehdään selvityksiä mm. luontoarvoista, ampumaradan meluvaikutuksesta ja hulevesien johtamisesta. Suunnitellussa huomioidaan alueen virkistysarvot.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018.


Leppäveden hyväksytyt ja lainvoimaiset asemakaavat

Ajantasaiset lainvoimaiset asemakaavat ja niiden kaavamerkinnät löytyvät Laukaan kunnan karttapalvelusta

Karttapalvelu

Leppäveden muut hankkeet

Tiituspohjantien maankäytön ja liikenteen kehittämisvision on valmistunut 2020. Suunnitelma perustuu aiempiin selvityksiin ja aineistoihin sekä karttapalvelukyselyjen kautta saatuihin tuloksiin.

Suunnitelmaratkaisussa esitetään maankäytön osalta Leppäveden taajaman uusi keskusta ja sen monipuolisia asumisen vaihtoehtoja, katualueen ja siihen liittyvien puistoalueiden ratkaisuja sekä valaistus- ja katukalustesuosituksia. Liikennejärjestelyistä suunnitelmassa käsitellään mm. ajonopeuden hallintaan liittyvä ratkaisuja, jalankulun- ja pyöräilyliikenteen verkostoa, pysäkkejä ja liittymiä.

Tutustu Tiituspohjantien kehittämisvisioon ja Tiituspohjantien suunnitelmakarttaan.

Laukaan kunnalla oli tavoitteena suunnitella ja toteuttaa alueelle vetovoimainen, erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia tarjoava virkistysalue ja liikuntapuisto. Kaikille tarkoitettu ja helposti lähestyttävä monipuolinen liikuntakeskus eli matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka, jossa korostuu yhdessä viihtyminen, ryhmäliikunta ja kunnon ylläpito luonnon äärellä.

Suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti ja osallistavasti yhteistyössä liikuntaseurojen ja kuntalaisten kanssa.
Suunnitelma valmistui 2018, jonka jälkeen alueelle laadittiin asemakaava.

Yleissuunnitelma
Selostus
liitteet 1 ja 2

Kuvankaappaus videosta.

Katso esittelyvideo liikuntapuistosta YouTubessa.

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna Haapanen

Kaavasuunnittelija

050 524 8064

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi