Nykytilaneessa alueella rakentamispaine on vähäinen, jonka perusteella yleiskaavan laatimiselle ei ole tarvetta. Alueen rakentaminen voidaan ratkaista suunnittelutarvemenettelyllä, joka on tällä hetkellä riittävä tapa ohjata kylien maankäyttöä. Hyväksytyssä rakennusjärjestyksessä on määritelty kaavattomien alueiden suunnittelu- ja mitoitusperusteet, joita noudatetaan myös Savion ja Vuonteen kyläselvitysalueella. Suunnittelu- ja mitoitusperusteet esitetään saman suuntaisena mitä ne ovat olleet kyläselvityksessä. Kyläselvitys toimii lupaharkinnan taustamateriaalina.

Vuonteen kylällä on tapahtumassa lähivuosina useita muutoksia, jotka vaikuttavat alueen maankäytön suunnitteluun. Laukaan kunta on rakentanut aluekouluksi Satavuon koulun ja päiväkodin. Keski-Suomen ELY-keskus paransi Saviontietä sekä uudisti Vuonteensalmen sillan, jonka yhteydessä rakennettiin myös kevyen liikenteen väylä Vuonteesalmen sillalta Satavuon koululle . Avovankilan ja LUKEn toimintojen päättyminen on mahdollistanut rakennusten ja alueiden uudiskäytön suunnittelun ja toteutuksen. Nämä uudistukset ja muutokset saattavat aiheuttaa rakentamisen painetta ja tällöin voi tulla tarve ohjata maankäyttöä nykyistä suunnitelmallisemmin yleiskaavalla

Ranta-alueiden maankäyttöä ohjaa vahvasti maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Kaavattomalla ranta-alueella rakentaminen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä, mutta menettelyllä ei voida kuitenkaan myöntää kaikkea emätilalle kuuluvaa rantarakennusoikeutta vaan ranta-alueelle tulee jättää kaavallista suunnitteluvaraa. Pyhtäänjärven ranta-alueilla on vielä käyttämätöntä rantarakennusoikeutta, jonka vuoksi maankäytön ohjaamiseksi ja rantarakennusoikeuden osoittamiseksi rantayleiskaavan laatiminen on perusteltua.