Tietoa kaavoituksesta

Kaikki yleis- ja asemakaavat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä –asetuksen mukaista kaavaprosessia noudattaen. Kaavoitus käynnistyy erillisellä päätöksellä ja päättyy viralliseen voimaantulokuulutukseen. Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään laissa.

Kaava-asiakirjat ovat kaavaprosessissa virallisesti nähtävillä yleensä kaksi kertaa, luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Näissä kuulemisvaiheissa kaikilla kuntalaisilla ja muilla osallisilla on lain määräämä vaikutusmahdollisuus kaavan sisältöön. Kaavahankkeen aikana järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluita ja työpalavereita toimijoiden kanssa. Merkittävissä kaavoissa järjestetään myös esim. yleisötilaisuuksia. Osallistamisessa hyödynnetään myös web-pohjaisia kysely- ja palautekanavia.

Laki edellyttää myös riittäviä perusselvityksiä ja kaavan toteuttamisen jälkeisten vaikutusten arviointia. Molemmissa tarkastellaan mm. luontoa ja maisemaa, kulttuuriympäristöä, yhdyskuntatalousta, liikennettä ja muuta rakennettua ympäristöä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnan tasolla kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka hyväksyy valtioneuvosto.

Kaavatasot

Maakuntakaava on yksi Keski-Suomen keskeisistä aluekehittämisen välineistä. Maakuntakaavalla yhteensovitetaan valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia alueiden käytön tarpeita. Keski-Suomessa maakuntakaavoitusta tehdään rullaavalla periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että maakuntakaavaa päivitetään tarvittaessa, kertyneiden muutostarpeiden mukaan. Maakunnallisesta suunnittelusta vastaa Keski-Suomen liitto.

Keski-Suomen liitto, Maakuntakaavoitus 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava). Oikeusvaikutteisena hyväksytty kylä- tai ranta yleiskaava mahdollistaa mm. kaavassa määritellyillä perusteilla rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.

Asemakaava on kaavoista yksityiskohtaisin. Asemakaavalla määritellään mm. eri toimintojen sijoittuminen, rakennusten käyttötarkoitus, koko ja sijainti. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai  vain katua tai yhtä tonttia. Asemakaavaa voidaan täydentää rakentamistapaohjeilla, jotka antavat yksityiskohtaisia ohjeita siitä, millaiseksi rakennettu ympäristö muodostuu.

Ranta-asemakaavan laatiminen on yleensä kaavoitettavan alueen omistajien asia. Ranta-asemakaavan tarkoitus on ohjata pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueella. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaavassa määritellään kortteleiden ja tonttien sijoitukset, rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset sekä kulkuyhteydet alueella.

Ranta-asemakaavakartta sekä siihen liittyvä selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatetaan kunnan hyväksyttäväksi. Kaavan laatijan tulee olla jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä kuntaan, jotta saadaan tarkoituksenmukainen kaava aikaiseksi. Kaavan sisällöstä neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa. Tarvittaessa siitä pyydetään myös lausuntoja eri hallintokunnilta

Yksityisen maanomistajan ranta-asemakaavan laatimisprosessi Laukaan kunnassa (pdf)

 

Kaavaprosessi Laukaan kunnassa

Kaavaprosessi koostuu useista eri vaiheista. Myös osallistumisen tavat vaihtelevat kaavasta ja sen vaiheesta riippuen.

Kaavahankkeet tulevat yleensä vireille kunnan aloitteesta, mutta aloitteen voi tehdä myös maanomistaja, -haltija tai muu kunnan jäsen, yhteisö, yritys, hallintokunta tai viranomainen. Mikäli aloite johtaa kaavan laatimiseen, laaditaan hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavahankkeet käynnistyvät kunnanhallituksen vireille tulo päätöksellä.  Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan Laukaa-Konnevesi lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on kunnalla oikeus periä maanomistajilta maankäytön suunnittelusta, (asemakaavan käynnistämissopimus) yhdyskuntarakentamisesta ja muista viranomaistehtävistä aiheutuvia kustannuksia. Näitä kustannuksia ovat mm. kaavoituksesta perittävät maksut, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut ja lausunnot kaavoitustilanteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) tehdään jokaisesta kaavasta ja sitä voidaan tarkentaa ja muuttaa suunnittelun edetessä. Se kertoo osallisille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa:

  • Mihin suunnitellaan?
  • Mitä suunnitellaan?
  • Mitä vaikutuksia kaavalla saattaa olla?
  • Miten kaavan vaikutuksia arvioidaan?
  • Miten ja missä vaiheessa voi vaikuttaa kaavan valmisteluun?
  • Mistä saa tietoa kaavoituksesta?

Kaavaprosessissa osallisia ovat maanomistajat ja -haltijat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille tiedotetaan kuulutuksella Laukaa-Konnevesi lehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan www-sivuilla. Osalliset voivat osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää mielipiteitänsä.

Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olon aikana.

Postiosoite:
Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa

Käyntiosoite:
Laukaantie 14
41340 Laukaa

tai sähköpostilla osoitteeseen; kirjaus@laukaa.fi.

Kaavan valmisteluvaiheessa tehdään kaavaluonnos tai useampia vaihtoehtoja. Kunnanhallitus asettaa luonnoksen maankäyttö– ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 14 – 30 päivä. Aineisto on nähtävillä kunnanviraston väistötilan aulassa (Laukaantie 14, Laukaa) ja kunnan www-sivuilla. Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kuulutuksella Laukaa-Konnevesi lehdessä, kunnanviraston ilmoitustaululla ja kunnan www-sivulla. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Ne huomioidaan valmistellessa kaavaehdotusta.

Mielipiteen tulee toimittaa kirjallisesti kaavaluonnoksen nähtävillä olon aikana.

Postiosoite:
Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa

Käyntiosoite:
Laukaantie 14
41340 Laukaa

tai sähköpostilla osoitteeseen; kirjaus@laukaa.fi.

Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville 14 – 30 päiväksi. Aineisto on nähtävillä kunnanviraston väistötilan aulassa (Laukaantie 14, Laukaa) ja kunnan www-sivuilla. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan kuulutuksella Laukaa-Konnevesi lehdessä, kunnan ilmoitustaululla, kunnan www-sivulla ja ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kirjeitse.

Kaikilla osallisilla on oikeus tehdä ehdotuksesta kirjallinen muistutus, joka on toimitettava nähtävänä olon aikana osoitteeseen;

Postiosoite:
Laukaan kunta
PL 6
41341 Laukaa

Käyntiosoite:
Laukaantie 14
41340 Laukaa

sähköpostilla osoitteeseen; kirjaus@laukaa.fi.

Jos kaavaehdotukseen tehdään muistutusten johdosta oleellisia muutoksia, asetetaan se uudelleen nähtäville.

Kunnanvaltuusto hyväksyy muistutuksiin ja lausuntoihin tehdyt vastineet sekä kaavaehdotuksen. Kunta toimittaa tiedon valtuuston hyväksymistä kaavoista viranomaisille. Hyväksymispäätös valitusosoituksen kera lähetetään myös aloitteen tekijöille sekä niille, jotka ovat jättäneet muistutuksen kaavaehdotuksesta.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valitusosoituksen mukaisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta ja sen päätöksestä edelleen Korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) voi tehdä kunnanvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava on laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain säännöksiä ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi. Kunnan on ilmoitettava kirjallisesti jäljempänä mainitun oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille.

Kaava tulee voimaan, kun valitusaika kunnanvaltuuston päätöksestä on päättynyt ja päätöksestä on kuulutettu. Kunnanhallitus voi, ennen yleis- ja asemakaavan lainvoimaiseksi tuloa, määrätä sen tulemaan voimaan niiltä osin, johon valitukset eivät kohdistu.

Kunta lähettää voimaan tulleen kaavan viranomaisille. Myös aloitteen tekijöille toimitetaan tieto kaavan lainvoimaiseksi tulosta.

Kaavaprosessiin osallistumisen tavat.

Lisätietoja

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna Haapanen

Kaavasuunnittelija

050 524 8064

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi