Ranta-asemakaavat

Maanomistajalla on oikeus laatia kustannuksellaan omistamalleen ranta-alueelle Ranta-asemakaavan. Ranta-asemakaavan tarkoitus on ohjata pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueella. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaavassa määritellään kortteleiden ja tonttien sijoitukset, rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset sekä kulkuyhteydet alueella.

Ranta-asemakaavakartta sekä siihen liittyvä selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatetaan kunnan hyväksyttäväksi. Kaavan laatijan tulee olla jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä kuntaan, jotta kaavasta tulee tarkoituksenmukainen. Rakennusjärjestys ja mahdollinen yleiskaava on ohjeena laadittaessa ranta-asemakaavaa. Kaavan sisällöstä neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa. Tarvittaessa siitä pyydetään myös lausuntoja eri hallintokunnilta.

Vireillä olevat suunnitelmat

Suunnittelualue sijaitsee Peurunka-järven rannalla, noin 8 km etäisyydellä Laukaan kirkonkylän keskustasta käsittäen Kallionimen ja Multamäen leirikeskusten alueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 34 ha ja rantaviivaa siihen kuuluu noin 1,5 kilometriä.

Leirikeskukset sijoittuvat ranta-alueelle ja molempien alueelle sijoittuu rakennuskantaa eri vuosikymmeniltä. Alueille on muodostunut rakennusoikeutta jo varsin runsaasti ja keskusten kehittämisen, suunnitelmallisen käytön sekä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen suunnittelutarve ranta-alueella huomioiden alueen maankäyttö osoitetaan ja suunnitellaan ranta-asemakaavalla.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8. – 24.8.2018

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1. – 2.3.2020

Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Kaavaehdotus oli nähtävillä 15.4. – 17.5.2021

Kaavakartta_ehdotus
Kaavaselostus_ehdotus

Suunnittelualue sijaitsee Tarvaalan kylällä, Tarvaalanvirran rantaalueella. Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle matkailuun liittyviä majoitus-, kokoontumis- ja muita tuki- ja toimitiloja sekä vapaa-ajan harrastepaikkoja. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 11 ha ja rantaviivaa siihen kuuluu noin 640 metriä.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.10. – 8.10.2019

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1. – 2.3.2020

Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.1. – 15.2.2021

Kaavakartta_ehdotus
Kaavaselostus_ehdotus

 

Suunnittelualue sijaitsee Savion kylässä ja siihen kuuluu Leppäveden, Rimpi –lammen ja Pyhtäänjoen ranta-alueita. Alueella voimassa oleva Mattilan ranta-asemakaava on suurelta osin toteutumaton. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on selvittää ja osoittaa rantarakentamisen määrä sekä alueen muu maankäyttö. Ranta-asemakaava kumotaan osittain alueilta, joiden katsotaan sijoittuvan ranta-alueen ulkopuolelle.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.10. – 2.11.2018

Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.9. – 5.10.2020

Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Hernekallion ranta-asemakaavaa ei ole toteutettu matkailupalvelujen alueena. Yksi alueen kiinteistöistä (Kallioranta) on muutettu asuinkäyttöön poikkeamisluvalla. Alueen kaksi muuta kiinteistöä ovat rakentamattomia. Voimassa oleva ranta-asemakaava on luonteeltaan koko aluetta käsittävä suunnitelma, jota on hankalaa toteuttaa tai vaihtoehtoisesti muuttaa ainoastaan osittain. Tästä syystä ranta-asemakaava on tarpeen kumota, jotta myös tilalle Mäntyniemi rakentaminen olisi mahdollista.

Kiinteistöjen rakennusoikeus ja käyttötarkoitus tullaan määrittelemään vireillä olevassa Leppävesi -järven rantaosayleiskaavan muutoksessa. Ranta-asemakaavan kumoaminen ajoitetaan aikataulullisesti yhteen em. rantayleiskaavan päivityksen kanssa.

Alueen tilat sisältyvät rantayleiskaavan päivitystä varten tehtyyn kantatilatarkasteluun, jonka perusteella tilalle Kallioranta muodostuu yksi rantarakennuspaikka, samoin tilalle Mäntyniemi muodostuu yksi  rantarakennuspaikka.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.6 – 4.7.2014

Kaavaluonnos oli nähtävillä 29.8. – 13.9.2019

Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.1. – 2.3.2020

Kaavakartta_ehdotus
Kaavaselostus_ehdotus
Kaavaselostuksen liitteet

Suunnittelualue sijaitsee Peurunka-järven lounaisrannalla, noin viiden kilometrin päässä Laukaan kirkonkylän taajaman keskustasta. Tavoitteena on kehittää alueen matkailupalveluja, jotka osaltaan tukevat ja täydentävät alueen ympäristössä olevaa palvelutarjontaa. Alueen pinta-ala on noin 7,5 ha

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 24.6.-9.7.2021


Lisätietoja

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Outi Toikkanen

Kaavasuunnittelija

050 568 7206

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi