Ympäristöterveydenhuollon ilmoitukset ja hakemukset sekä terveyshaittailmoitukset

Elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisten toimintojen aloittamista, toiminnan olennaista muutosta ja lopettamista koskeva ilmoitus tehdään ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa (ilppa). Ennen ilmoituksen tekemistä tarvitset Suomi.fi-valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen.

Kuluttajat ja toiminnanharjoittajat voivat ilmoittaa ilpan kautta sairastumisesta tai muusta terveyshaittaepäilystä, jonka epäillään aiheutuneen elintarvikkeesta, talousvedestä tai uimavedestä. Sairastumis- ja haittaepäilyilmoituksen tekeminen ei vaadi sisäänkirjautumista. ilpasta ilmoituksen tiedot menevät paikallisen valvontayksikön käsiteltäväksi.

Lisätietoja Ilpan käytöstä ja Suomi.fi:n valtuutuksen tekemisestä.

Tällä hetkellä ilpassa ei voi ilmoittaa hyväksyntää vaativaa elintarvikealan toimintaa (laitostoiminta) eikä elintarvikkeiden alkutuotannon toimintaa. Myöskään talousvettä toimittavaa laitosta, talousveden käyttöä osana julkista tai kaupallista toimintaa, tai yhteisessä käytössä olevaa vedenottamoa tai vesisäiliötä ei voi ilmoittaa ilpan kautta.

Ilmoitukset ja hakemukset, joita ei voi ilpassa tehdä

Tiedottaminen liikkuva elintarvikehuoneisto

Toimijan on tiedotettava elintarvikkeen myynnistä tai muusta käsittelystä (elintarvikelain 13 §:n mukaan ilmoitetussa) liikkuvassa elintarvikehuoneistossa niiden kuntien valvontaviranomaisille, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään 4 arkipäivää ennen toiminnan aloittamista. Tiedottaminen liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnasta on tehtävä myös sille valvontayksikölle, jonka alueella toiminta on aloitettu eli sille valvontayksikölle, joka on hyväksynyt liikkuvan huoneiston ennen vuoden 2011 elintarvikelain säädösmuutosta tai joka on antanut säädösmuutoksen jälkeen toimijalle todistuksen ilmoituksen käsittelystä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos kyseessä on vähäriskinen toiminta sekä joku seuraavista vaihtoehdoista täyttyy:

  • toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla)
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseuran varainkeruu elintarvikkeiden myynnillä myyjäisissä)
  • elintarviketoiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu toiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)

Elintarvikkeiden myynnissä ja tarjoilussa tulee kuitenkin huomioida lainsäädännön vaatimukset esimerkiksi säilytyslämpötiloille ja hyvälle hygienialle.

Ilmoitus tulee kuitenkin tehdä, mikäli toiminta ei ole vähäriskistä (esim. raakalihavalmisteiden myyminen, sushin valmistaminen ja myynti, kylmäsavustetun, tyhjiöpakatun kalan myynti). Ilmoituksen tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä voi tehdä ilmoituslomakkeella liikkuva elintarvikehuoneisto.

Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset ovat ennakkohyväksymismenettelyn piirissä. Näitä laitoksia suunniteltaessa on oltava hyvissä ajoin, vähintään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, yhteydessä valvontaeläinlääkäriin tai ympäristöterveystarkastajaan.

Eläimistä saatavavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevä elintarvikehuoneistohakemukset:

Liha-alan laitos

Kala-alan laitos

Maitoalan laitos

Munapakkaamo

Munatuotelaitos

Varastolaitos

 

Alkutuotannon toimijan tulee ilmoittaa alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta elintarvikevalvontaviranomaiselle. Alkutuotannon toimijan on laadittava kirjallinen kuvaus omavalvonnastaan. Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta suoraan kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä, sekä sadonkorjuuta, lypsämistä ja kaikkia eläintuotannonvaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen. Alkutuotantoa ovat mm. maidon- ja munantuotanto, lihakarjankasvatus, kasvisten ja hedelmien viljely, hunajantuotanto, luonnonvaraisten marjojen ja sienien keräily. Alkutuotannoksi katsotaan myös vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.
Lisätietoja alkutuotantopaikkaa koskevista vaatimuksista, alkutuotantopaikasta ilmoittamisesta ja omavalvonnan kuvauksesta saa Ruokavirastosta.

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Suuri yleisötilaisuus on tilaisuus, johon ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Tapahtuman järjestäjän on ilmoitettava hyvissä ajoin ympäristöterveydenhuoltoon ennen tilaisuutta.

Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta 

Ohjeita suurten yleisötilaisuuksien hygieenisiin järjestelyihin ja jätehuoltoon on Valviran laatimassa ohjeessa Suurten yleisötilaisuuksien hygieeniset järjestelyt ja jätehuolto.

Tupakointi yleisötilaisuuksissa Valviran ohjeessa Tupakkalaki ulkoalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa.

Ilppa-ilmoituspalvelu

Valtakunnallinen sähköinen ilppa-ilmoituspalvelu elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten tekemiseen. Sähköisesti voit ilmoittaa:

  • elintarvike- ja terveydensuojelulain mukaisesta toiminnan aloittamisesta
  • toimijan vaihdoksesta
  • toiminnan olennaisesta muuttamisesta
  • toiminnan ja toimipaikan lopettamisesta
Ilppa