Yleisten alueiden luvat

Laukaan kunnan hallinnoimilla kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä katutöitä ja katu- tai puistoalueilla järjestettäviä tapahtumia varten tulee hakea lupa kunnalta. Lupa tarvitaan myös johtojen ja laitteiden ym. sijoittamisesta kunnan maalle.

Liikenneväylien, torien, puistojen ja muiden yleisten alueiden tavallisesta poikkeavaan käyttöön tulee hakea lupa kunnalta. Laukaan kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksen perusteella kunta valvoo, että työt eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita. Lupamenettelyllä varmistetaan katualueella suoritettavien kaivutöiden jälkeinen rakenteiden ennalleen palauttaminen ja tapahtumien jälkeinen aluiden siistiminen.

Kaikkien lupien osalta hakijan tulee olla ajoissa liikkeellä noin kuukautta ennen työmaan alkamista tai tapahtuman järjestämistä, jotta hakemus ehditään käsitellä ja tehdä siitä lupapäätös.

Sijoituspaikkaluvat ja katutyöluvat haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Tapahtumalupien hakeminen hoidetaan vielä toistaiseksi omalla hakemuslomakkeella, joka löytyy tapahtumalupien osiosta.

Siirry sähköiseen asiointipalveluun

Sähköinen asiointi

Tapahtumalupien hakeminen hoidetaan toistaiseksi omalla hakemuslomakkeella, joka löytyy tapahtumalupien osiosta.

Sijoittamislupa tarvitaan johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittamiseen yleiselle alueelle. Käyttöoikeussopimus tehdään hakijan ja kunnan välillä.

Yleisellä alueella tarkoitetaan kunnan omistuksessa tai hallussa olevaa asemakaavan mukaista katu- puisto- ja muuta yleistä aluetta. Jos em. pysyvät rakenteet sijoittuvat asemakaavan mukaiselle katualueelle, tällöin tarvitaan myös katutyölupa.

Sijoittamislupaa tarvitaan myös asemakaavan ulkopuolisella alueella, mikäli sijoitettavat laitteet yms. tulevat olemaan kunnan omistamalla kiinteistöllä.

Sijoittamislupaa haettaessa hakija vastaa johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvistä selvityksistä, mm. maanomistuksen, kaavatilanteen ja muiden laitoksien johtotietojen selvittämisestä. Käyttöoikeussopimuksen jälkeen tulee aina hakea katutyölupa ennen töiden aloittamista.

Maanpäällisten rakennelmien; mm. jakokaapit ja muuntamot, rakentamiseksi lupaa haetaan sijoittamislupalomakkeella. Muuntamon rakentamiseen tarvitaan myös toimenpidelupa, joka haetaan kunnan rakennusvalvonnasta.

Katurakennusmestari tekee sijoittamisesta viranhaltijapäätöksen, jonka liitteeksi tulevat lupahakemus ja mahdolliset sopimukset.

Tonttien vesi- ja viemäriliittymien rakentamiseen liittyvät hakemukset käsittelee Laukaan Vesihuolto Oy. Näiden liittymien rakentamiseen on tarvittaessa haettava katutyölupa.

Sijoitusluvan käsittelymaksu on 300 euroa ja puistomuuuntamon käsittelymaksu on 500 euroa (tekninen lautakunta 28.11.2019 § 107 ja 14.1.2020 § 8).

Lisätietoja suunnitteluinsinööri Ari Heikkiseltä.

Katutyölupa tarvitaan Laukaan kunnan hallinnoimilla kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviin töihin. Katutyölupaa hakee työstä vastaava. Katutyölupaa ei tarvita asemakaavan ulkopuolisilla alueilla.

Tonttien vesi- ja viemäriliittymien rakentamiseen tarvitaan katutyölupa ainoastaan silloin, jos työskentelet katualueella.

Lupamenettelyllä varmistetaan muun muassa katualueella suoritettavien kaivutöiden jälkeinen rakenteiden ennalleen palauttaminen ja liikenteen sujuminen kadun normaalista poikkeavan käytön aikana.

Katutyölupaa varten täytä katutyölupahakemus. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Tarkempi ohjeistus ja katutyölupahakemus alla. Katutyölupaan liittyvät maksut löytyvät katutyöluvan ohjeistuksesta. Lisätietoja katurakennusmestari Kirsi Kalliokoskelta.

Katutyölupaohje

Katutyölupamaksujen hinnantarkistus 2023

Tapahtumalupa tarvitaan, kun katu- ja viheralueita tarvitaan tavallisesta poikkeavaan käyttöön. Laukaan kunta ohjaa ja valvoo kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Ilmoituksen perusteella kunta valvoo, että tapahtuma ja siihen liittyvät toimenpiteet eivät aiheuta kohtuutonta haittaa liikenteelle tai vahingoita olemassa olevia rakenteita. Hakija on velvollinen hakemaan muut tapahtumaan liittyvät ja tapahtuman edellyttämät luvat ja ilmoitukset eri viranomaisilta.

Yleisellä alueella järjestettävä väliaikaista tapahtumaa, konserttia tai vastaavaa yleisen alueen käyttöä varten lupaa haetaan katutyölupahakemuksella. Lisää hakemuksen liitteeksi selvitys tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Lisätietoja tapahtumaluvasta antaa Yhdyskuntatekniikan päällikkö Jan Viilos, yhteystiedot alla. 

Lisätiedot

Ari Heikkinen

Suunnitteluinsinööri

040 845 9173

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Kirsi Kalliokoski

Katurakennusmestari, yhteydenotot ke-pe klo 9-12

040 653 0524

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Arto Manninen

Aluetyönjohtaja

0400 463 175

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jan Viilos

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

040 583 5320

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi