Olet täällä

Kaavaprosessi

Tietoa Laukaasta

Talvimaisema
Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

Kaikki yleis- ja asemakaavat laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä –asetuksen mukaista kaavaprosessia noudattaen. Kaavoitus käynnistyy erillisellä päätöksellä ja päättyy viralliseen voimaantulokuulutukseen. Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään laissa.

Kaava-asiakirjat ovat kaavaprosessissa virallisesti nähtävillä yleensä kaksi kertaa, luonnos- ja ehdotusvaiheissa. Näissä kuulemisvaiheissa kaikilla kuntalaisilla ja muilla osallisilla on lain määräämä vaikutusmahdollisuus kaavan sisältöön. Kaavahankkeen aikana järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvotteluita ja työpalavereita toimijoiden kanssa. Merkittävissä kaavoissa järjestetään myös yleisötilaisuuksia.

Laki edellyttää myös riittäviä perusselvityksiä ja kaavan toteuttamisen jälkeisten vaikutusten arviointia. Molemmissa tarkastellaan mm. luontoa ja maisemaa, kulttuuriympäristöä, yhdyskuntatalousta, liikennettä ja muuta rakennettua ympäristöä.

Kaavaprosessi Laukaan kunnassa

Aloite / vireilletulo

Kaavahankkeet tulevat yleensä vireille kunnan aloitteesta, mutta aloitteen voi tehdä myös maanomistaja, -haltija tai muu kunnan jäsen, yhteisö, yritys, hallintokunta tai viranomainen. Mikäli aloite johtaa kaavan laatimiseen, laaditaan hanketta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Pienemmät hankkeet voi käynnistää kaavoitus- ja rakennuslautakunta, merkityksellisemmät hankkeet tulee viedä kunnanhallituksen käynnistettäväksi. Kaavan vireille tulosta ilmoitetaan Laukaa-Konnevesi lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Tärkeimmille osallisille ilmoitetaan hankkeesta erikseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan on kunnalla oikeus periä maanomistajilta maankäytön suunnittelusta, yhdyskuntarakentamisesta ja muista viranomaistehtävistä aiheutuvia kustannuksia. Näitä kustannuksia ovat mm. kaavoituksesta perittävät maksut, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut ja lausunnot kaavoitustilanteesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tehdään jokaisesta kaavasta ja sitä voidaan tarkentaa ja muuttaa suunnittelun edetessä. Se kertoo osallisille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa:
Mihin suunnitellaan?
Mitä suunnitellaan?
Mitä vaikutuksia kaavalla saattaa olla?
Miten kaavan vaikutuksia arvioidaan?
Miten ja missä vaiheessa voi vaikuttaa kaavan valmisteluun?
Mistä saa tietoa kaavoituksesta?

Kaavaprosessissa osallisia ovat maanomistajat ja -haltijat, naapurit ja asukkaat, yritykset ja työntekijät ja kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin elinoloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisille tiedotetaan Laukaa-Konnevesi lehdessä sekä kunnan ja maankäyttöosaston ilmoitustauluilla ja kunnan internetsivuilla

Osalliset voivat osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää mielipiteitänsä, joko kirjallisesti tai suullisesti. Mielipiteen voi toimittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana osoitteeseen Laukaan kunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 6, 41341 Laukaa tai sähköpostilla osoitteeseen kaavoitus@laukaa.fi.

Kaavaluonnos

Kaavan valmisteluvaiheessa tehdään kaavaluonnos tai useampia vaihtoehtoja. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta asettaa luonnoksen maankäyttö– ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 14 – 30 päivä. Aineisto on nähtävillä maankäyttöosaston aulassa (Laukaantie 14, Laukaa) ja internetissä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan osallisille kuulutuksella Laukaa-Konnevesi lehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Osallisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Ne huomioidaan valmistellessa kaavaehdotusta.

Mielipiteen voi toimittaa kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana osoitteeseen Laukaan kunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 6, 41341 Laukaa tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaus@laukaa.fi.

Kaavaehdotus

Kunnanhallitus asettaa kaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtäville 14 - 30 päiväksi. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja yhteisöiltä. Nähtävillä olosta ilmoitetaan Laukaa-Konnevesi lehdessä, kunnan ilmoitustaululla ja ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille kirjeitse.

Kaikilla osallisilla on oikeus tehdä ehdotuksesta kirjallinen muistutus, joka on toimitettava nähtävänä oloaikana osoitteeseen Laukaan kunta, kaavoitus- ja rakennuslautakunta, PL 6, 41341 Laukaa tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaus@laukaa.fi.

Jos kaavaehdotukseen tehdään muistutusten johdosta oleellisia muutoksia, asetetaan se uudelleen nähtäville.

Hyväksyminen

Kunnanvaltuusto hyväksyy muistutuksiin ja lausuntoihin tehdyt vastineet sekä kaavaehdotuksen. Kunta toimittaa tiedon valtuuston hyväksymistä kaavoista viranomaisille. Hyväksymispäätös valitusosoituksen kera lähetetään myös aloitteen tekijöille sekä niille, jotka ovat jättäneet muistutuksen.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valitusosoituksen mukaisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta ja sen päätöksestä edelleen Korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) voi tehdä kunnanvaltuuston kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä kirjallisen oikaisukehotuksen, jos kaava on laadittu ottamatta huomioon valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita tai muutoin vastoin lain säännöksiä ja on yleisen edun mukaista saattaa asia uudelleen kunnassa päätettäväksi. Kunnan on ilmoitettava kirjallisesti jäljempänä mainitun oikaisukehotuksen johdosta tehdystä uudesta päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle sekä valituksen tehneille.

Voimaantulo

Kaava tulee voimaan, kun valitusaika kunnanvaltuuston päätöksestä on päättynyt ja päätöksestä on kuulutettu. Kunnanhallitus voi, ennen yleis- ja asemakaavan lainvoimaiseksi tuloa, määrätä sen tulemaan voimaan niiltä osin, johon valitukset eivät kohdistu.

Kunta lähettää voimaan tulleen kaavan viranomaisille. Myös aloitteen tekijöille toimitetaan tieto kaavan lainvoimaiseksi tulosta.

 

Additional info