Ilmastonsuojelusuunnitelma

Suunnitelmassa käydään läpi kasvihuonekaasujen lisääntymisen keskeiset tekijät ja niiden vähentämismahdollisuudet.
Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelma on tehty linjassa Keski-Suomen liiton laatiman ilmastostrategian kanssa. Laukaan ilmastonsuojelusuunnitelman laadinnassa on tarkasteltu maakuntatason tavoitteita, joita soveltaen pyritään Laukaan kunnan omien mahdollisuuksien mukaan realistisiin kasvihuonekaasupäästö -vähennyksiin niillä osa-alueilla, joilla se on mahdollista.

Laukaan kunnan ilmastonsuojelusuunnitelman tavoitteena ja tarkoituksena on nostaa esiin ne sektorit, joilla pyritään pitkällä aikavälillä vähentämään kuntatasolla kunnan alueella muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä ja näin osaltaan hidastetaan ilmastonmuutoksen kehittymistä ja sen aiheuttamia epäedullisia vaikutuksia. Tavoitteena on energiankulutuksen vähentäminen eri toiminnoissa niin, että toimintatapoihin saadaan pysyviä muutoksia. Mahdollisuuksien mukaan myös uutta teknologiaa hyödyntäen tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen konkreettisilla toimenpiteillä. Prosentuaalisia tavoitteita ei Laukaan kunta suunnitelmassa ole asettanut vaan tavoitteet on kirjattu sanalliseen muotoon.

Ilmastonsuojelusuunnitelmassa käydään läpi kasvihuonekaasujen lisääntymisen keskeiset tekijät ja niiden vähentämismahdollisuudet. Tärkeimmät kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat tekijät ovat liikkuminen, lämmitys ja sähköntuotanto, rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä teollisuus.

Ilmastonsuojelusuunnitelman liitteeksi kunta tilasi konsultilta kasvihuonekaasupäästöraportin ja ennusteen vuodelle 2025.