Olet täällä

Rakentamisen luvat

Rakennuslupa tarvitaan aina uuden rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen sekä muihin muutos- ja korjaustöihin, jotka vaikuttavat turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin. Toimenpidelupa on kevyempi menettely, joka on tarkoitettu rakennuslupaa vähäisempiin toimenpiteisiin. Ilmoitus on tarkoitettu vähäisiin rakennustöihin tai toimenpiteisiin, jotka on määrätty kunnan rakennusjärjestyksessä. Purkamislupa tai -ilmoitus jätetään purettavista rakennuksista.

laajalahti.jpg

Rakennusvalvonta on ottanut käyttöönsä sähköisen asiointipalvelun, jonka kautta saa haettua kaikki rakentamisen luvat. Asiakkaan on kuitenkin toimitettava rakennusvalvontaan paperisena 2 sarjaa pääpiirustuksia (asema, pohja, leikkaus, julkisivut).

Tarkempaa ohjeistusta löydät täältä: Rakentamisen sähköinen asiointi

Rakennuslupa  (MRL 125 §)
Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan. Rakennuslupaa tarvitaan myös korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- tai muutostyöt vaikuttavat rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, tulee niihin myös hakea rakennuslupaa.

Luvanvaraista on lisäksi rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen. Vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisella on katsottava olevan edellä tarkoitettua vaikutusta maankäyttöön, jollei aluetta ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen.

Toimenpidelupa (MRL 126 §)
Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa, jos kyseessä on rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön tai piipun pystyttäminen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi rakennelman tai laitoksen, jota ei pidetä rakennuksena, pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön tai kaupunki- tai maisemakuvaan.

Ilmoitus (MRL 129 §)
Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa jättämällä ilmoitushakemus rakennusvalvontaan. Kunnan rakennusjärjestyksestä löytyy määräykset, milloin voidaan soveltaa ilmoitusmenettelyä.

Purkamislupa ja -ilmoitus (MRL 127 §)
Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella ja asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Erillinen purkamislupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista.

Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana. Rakennusvalvonnalle on tällöin kuitenkin tehtävä kirjallinen purkamisilmoitus 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.

Jatkoaikahakemukset
Jos rakennushanke ei valmistu luvan voimassaolon aikana, voi hankkeelle hakea jatkoaikaa.

Jatkoaikahakemukselle ei ole erillistä lomaketta, vaan sen voi tehdä suoraan sähköpostitse osoitteesen rakennusvalvonta@laukaa.fi. Hakemukseen tulee laittaa lupanumero, jolle jatkoaikaa haetaan sekä haettavan jatkoajan pituus. Jatkoaikaa voidaan myöntää kerrallaan enintään kolmeksi vuodeksi.

Luvan hinta
Kaikki luvat ovat maksullisia, myös ilmoitusmenettely. Hinta koostuu rakennusluvissa perusmaksusta sekä neliöiden mukaisesta hinnasta. Lisäksi luvasta riippuen laskutetaan esimerkiksi aloituskokouksesta, työnjohtajista sekä rakennuspaikan merkitsemisestä. Toimenpideluvilla ei ole neliöhinnoittelua. Tarkemmat hinnat löytyvät lupalautakunnan hyväksymästä rakennusvalvonnan taksasta.

Rakentamisen lomakkeet ja ohjeet

Lupahakemukseen on liitettävä tarpeelliset asiakirjat ja selvitykset. Tarve vaihtelee rakennuksen ominaisuuksien ja suoritettavan toimenpiteen mukaan. Ilmoituksen liitteeksi yleensä riittää asemapiirros ja tarvittaessa naapurin kuulemiset. Naapurin kuulemisen tarpeellisuuden määrittelee rakennustarkastaja.

Lomakkeet
Hakemuslomake (rakennus-, toimenpide-, purku-, ja maisematyölupa sekä ilmoitus)
Rakennushankeilmoitus RH1 (huom! tämä lomake ei ole ilmoitusmenettelyn alaisten hankkeiden hakemuslomake. Ilmoitushankkeet haetaan ylinnä olevalla hakemuslomakkeella.)
Huoneistotietolomake RH2 (liitettävä myös uuden asuinrakennuksen hakemukseen)
Värityssuunnitelma
Naapurin suostumus rajan läheisyyteen rakentamiseen
Rakennuksen sijoittaminen lähelle kunnan omistamaa rajaa
Työnjohtajien hakemus (vastaava työnjohtaja, kvv-, iv- ja erityistyönjohtajat)
Suunnittelijoiden nimeäminen
Selvitys maalämpökaivosta
Naapureiden kuuleminen
Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus
Valtakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja
Tarkastusasiakirja / Aloituskokouspöytäkirjan osa A ja B (doc)
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (pdf) 
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä ja purkutyön jätehuollosta (doc)
Vesi- ja viemärihakemus (Laukaan Vesihuolto Oy)

Ohjeet ja oppaat
Ohje asemapiirroksesta
Erityissuunnitelmien toimittaminen
Pienpurkajan opas

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut

Maisematyölupa tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen.