Olet täällä

Ranta-asemakaavat

Tietoa Laukaasta

multamaki.jpg
Ranta-asemakaavat

Mattilan ranta-asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen

Suunnittelualue sijaitsee Savion kylässä noin viisi kilometriä valtatie 9:ltä Saviontietä pohjoiseen. Kaava koskee Jyväskylän kaupungin, Laukaan kunnan ja yksityisen omistamia kiinteistöjä. Kaava-alueeseen kuuluu myös osa Iso-ja Vähä-Oksalan jakokunnan yhteistä vesialuetta. Suunnittelualueella on voimassa Mattilan rantakaava, joka on hyväksytty 8.9.1982. Voimassa oleva rantakaava on vanhentunut ja suurelta osin toteutumaton. Ranta-asemakaavan muutoksen tavoitteena on selvittää ja osoittaa ranta-asemakaavoilla tavanomaisesti osoitettava rantarakentamisen määrä sekä muu maankäyttö. Osittainen kumoaminen koskee alueita, joiden katsotaan olevan ranta-alueen ulkopuolella.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.9.-5.10.2020 välisen ajan
Kuulutus ja kaavoitusasiakirjat

Kallioniemen ja Multamäen ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Peurunka-järven rannalla, noin 8 km etäisyydellä Laukaan kirkonkylän keskustasta. Multamäen alueella toimii kunnan leirikeskus, jossa järjestetään ympäri vuoden toimintaa. Kallioniemen alueelle sijoittuu Adventtiseurakunnan leirikeskus, jossa toimintaa on lähinnä kesäaikaan. Suunnittelualueeseen kuuluvat seuraavat kiinteistöt: Kallioniemi 410-410-5-173 ja Multamäki 410-410-5-213. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 34 ha.

Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet: Leirikeskukset sijoittuvat ranta-alueelle ja molempien alueelle sijoittuu rakennuskantaa eri vuosikymmeniltä.  Alueille on muodostunut rakennusoikeutta jo varsin runsaasti ja keskusten kehittämisen, suunnitelmallisen käytön sekä maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukainen suunnittelutarve ranta-alueella huomioiden alueen maankäyttö osoitetaan ja suunnitellaan ranta-asemakaavalla.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1.-2.3.2020 välisen ajan
Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Kaavaehdotus on nähtävillä 15.4.-17.5.2021 välisen ajan
Kuulutus ja kaavoitusasiakirjat

Hartikan tilan ranta-asemakaava

Suunnittelualue sijaitsee Laukaan Tarvaalan kylällä (aik. Kuusveden kylän aluetta) Kirkkoniemen tyvessä alkaen Hartikan tilan etelärajalta ulottuen pohjoisrajalle saakka, rajoittuen lännen puolella Tarvaalanvirran rantaviivaan ja idän puolella aluksi Hartikantiehen ja RM-alueeseen Ränssintien eteläpuolella. Alue laajenee en­nen tilakeskusta itään päin rajautuen Sahinjoen rantapeltoon. Kohde on kokonaan ranta-aluetta ja sijaitsee Hartikan Kirkkomaan sekä Hartikan Kivikautisen alueen välittömässä läheisyydessä. Kohde sijaitsee pohjavesialueella ja on haasteellinen myös korkeusvaihteluiden vuoksi.
Etäisyys Laukaan keskustaan on linnuntietä 5 km, maantietä 12 km (ajoaika 15 min).

Hartikan tilan ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa alueelle matkailuun liittyviä majoitus-, kokoontumis- ja muita tuki- ja toimitiloja sekä vapaa-ajan har-rastepaikkoja osayleiskaavassa määritetyn rakennusoikeuden puitteissa.Suunnittelussa huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset-, muinaismuisto-, mai­sema-, luonto- ja virkistysarvot. Ranta-asemakaava laaditaan maanomistajan aloitteesta ja -kustannuksella.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 30.1.-2.3.2020 välisen ajan
Kaavakartta luonnos
Kaavaselostus luonnos

Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.1.-15.2.2021 välisen ajan
Linkki kuulutukseen

Hernekallion ranta-asemakaavan kumoaminen

Hernekallion alue sijaitsee Leppävesijärven Metsolahden rannalla, valtatien 9 kupeessa. Alueelle liity­tään Saviontieltä. Kaava-alue on pinta-alaltaan noin 3,85 ha, alueen kiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Luonnollis­ta rantaviivaa em. kiinteistöillä on yhteensä 469 m, kiinteistöt Kallioranta ja Mäntyniemi rajoittuvat ve­sistöön.

Hernekallion ranta-asemakaavaa ei ole toteutettu matkailupalvelujen alueena. Yksi alueen kiinteistöistä (Kallioranta 410-411-20-7) on muutettu asuinkäyttöön poikkeamisluvalla. Alueen kaksi muuta kiinteis-töä ovat rakentamattomia. Voimassa oleva ranta-asemakaava on luonteeltaan koko aluetta käsittävä suunnitelma, jota on hankalaa toteuttaa tai vaihtoehtoisesti muuttaa ainoastaan osittain. Tästä syystä ran­ta-asemakaava on tarpeen kumota, jotta myös tilalle Mäntyniemi rakentaminen olisi mahdollista.
Kiinteistöjen rakennusoikeus ja käyttötarkoitus tullaan määrittelemään vireillä olevassa Leppävesi - järven rantaosayleiskaavan muutoksessa. Ranta-asemakaavan kumoaminen ajoitetaan aikataulullisesti yhteen em. rantayleiskaavan päivityksen kanssa.
Alueen tilat sisältyvät rantayleiskaavan päivitystä varten tehtyyn kantatilatarkasteluun, jonka perusteella tilalle Kallioranta muodostuu yksi rantarakennuspaikka, samoin tilalle Mäntyniemi muodostuu yksi ran-tarakennuspaikka.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.1.-2.3.2020 välisen ajan
Kaavakartta_ehdotus
Kaavaselostus_ehdotus

 

Additional info