Maa- ja järvilämpö

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista varten on haettava toimenpidelupa. Maalämpöön siirryttäessä rakennuksen sisällä tehtävät muutostyöt saattavat edellyttää rakennusluvan hakemista. Jos lämpökaivo tai -putkisto tehdään uudisrakentamisen yhteydessä, lupa sisällytetään uudisrakennuksen rakennuslupaan.

Kaikissa lämmönkeruujärjestelmissä on käytettävä ympäristölle mahdollisimman vaaratonta lämmönsiiroainetta.

Huomioi nämä:

Maalämpöhankkeeseen tulee hankkia riittävän ajoissa pätevä asiantuntija, jolla on edellytykset ja tarvittava kokemus lämpökaivojen poraamisesta. Tämä henkilö voi yleensä toimia myös hankkeen pääsuunnittelijana, joka huolehtii toimenpidelupaan liittyvien asiakirjojen kokoamisesta ja hakemuksen tekemisestä. Hän myös vastaa poraamistyön asianmukaisesta suorittamisesta ja luvassa olevien ehtojen noudattamisesta. Hänellä tulee olla myös riittävä kokemus poraamisen riskien ja poraamiseen liittyvien asiakirjojen hallinnasta.

Mikäli pääsuunnittelijaa ei nimetä lupahakemuksessa, tulee hankkeeseen hyväksyttää vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn asianmukaisesta suorituksesta

Ensisijaisesti suositellaan lämpöputkiston asentamista maalle ja vasta sitten veteen, jos maalle sijoittaminen ei ole mahdollista tai se tulee huomattavan kalliiksi.

Vesistöön asennettavaa lämmönkeruuputkistoa varten tarvitaan aina vesialueen omistajan suostumus putkien sijoittamiseen ja pitämiseen vesialueella. Joissakin erikoistapauksissa tarvitaan lisäksi sijoituslupa Aluehallintovirastosta, jonka hakija hakee itse ja toimittaa päätöksen rakennusvalvontaan.

Aluehallintoviraston sijoituslupaa tarvitaan, jos kyseessä on järjestäytymätön vesialue, vesialueen omistaja ei anna suostumustaan tai jos johto sijoitetaan yleisen kulku- tai uittoväylän, järvessä olevan liikenteellisesti merkittävän salmen, kapeikon tai merkityn veneväylän kohdalle.

Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen 1.-luokan pohjavesialueelle vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan lisäksi vesilain mukaisen luvan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolta (Laukaan Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätös 28.08.2012 § 145).

Perusteena on ympäristönsuojelulain 1 luku 8§ Pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain 3 luku 2§ Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus.

Aluehallintoviraston myönteinen päätös tulee saada ennen kuin toimenpidelupa myönnetään.

2.-luokan pohjavesialueilla ja vedenottamoiden läheisyydessä (< 500 m vedenottamoista) käytetään tapauskohtaistaharkintaa.

Rakennusvalvonta pyytää toimenpidehakemukseen lausunnon ympäristönsuojelulta, joten hakija / pääsuunnittelija voi olla ennen luvan sisään jättämistä yhteydessä suoraan kunnan ympäristönsuojelulta.

Maanalainen öljysäiliö tulee poistaa, jollei se ole perustellusta, teknisestä syystä mahdotonta.

Öljysäiliön maahan jättämistä varten rakennusvalvonta käy tarkastamassa tilanteen ja ympäristöviranomaisen puoltava lausunto tarvitaan toimenpidelupapäätökseen.

Reiän poraamisen yhteydessä syntyy karkeaa kiviainesta ja kiintoaineen muodostamaa lietettä. Kiviaines ja liete tulee käsitellä siten, että siitä ei aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Niitä ei saa johtaa sellaisenaan vesistöön. Liete voidaan imeyttää tai saostaa tontilla, jos siitä ei tule haittaa omalle kiinteistölle tai naapureille. Pintaveden pääsy porareikään on estettävä tiiviillä kaivo- ja kansirakenteilla.

Toimenpideluvan hakeminen

Toimenpidelupa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.
Asemapiirros on lisäksi toimitettava kahtena paperisena kappaleena rakennusvalvontaan.

Asemapiirroksessa on esitettävä:

  • lämpökaivon/lämmönkeruupiirin sijainti ja piirin laajuus
  • etäisyydet naapurin rajaan

Hakijan vastuulla on selvittää kiinteistöllä kulkevat maanalaiset johdot tai muut rakenteet ja merkitä ne asemapiirrokseen. Vaihtoehtoisesti voidaan liittää erillinen johtoselvitys lupaliitteeksi siinä tapauksessa, että kiinteistöllä kulkee maanalaisia johtoja.

Kun lämpökaivo on valmis, on kiinteistön omistajan toimitettava porausraportti rakennusvalvontaan ja tilattava loppukatselmus rakennustarkastajalta. Mikäli lupaa haetaan useammalle lämpökaivolle, saatetaan edellyttää ohjeesta poikkeavia tarkempia selvityksiä.

Tutustu sähköiseen asiointipalveluun

Lue ohjeistus asiointipalveluun rekisteröitymisestä ja palvelun käytöstä.

Rakentamisen sähköinen asiointi

Sähköinen asiointipalvelu

Siirry jättämään toimenpidelupahakemus.

Sähköinen asiointipalvelu

Lisätietoja:

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

11.09.2023 | Asuminen, Kaavoitus, Maankäyttö, Rakentaminen
Uusia omakotitontteja Vihtavuoreen keväällä 2024
01.09.2023 | Asuminen, Maankäyttö, Rakentaminen
Kunta myy asuinkerrostalotontin Leppäveden keskustasta
23.08.2023 | Kaavoitus, Rakentaminen
Vihtavuoren taajaman kulttuuriympäristöä inventoidaan viikolla 34