Olet täällä

Yleiskaavat

Tietoa Laukaasta

Talvi
Yleiskaavat

Keski-Laukaan yleiskaava, pohjoisosa, osa-alueet I ja III
Vehniän yleiskaava
Rantayleiskaavojen päivittäminen ja numeeristaminen
 

Keski-Laukaan yleiskaava, pohjoisosa, osa-alueet I ja III

Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosan tavoitteena on määritellä Kirkonkylän, Vihtavuoren ja Leppäveden taajamien välisten alueiden kehittyminen, taajamien laajentuminen sekä maankäytön rakenne mm. asemakaavatyön pohjaksi.  Tavoitteena on luoda edellytykset alueen hyödyntämiseksi asuin-, työpaikka– ja liikerakentamisen tarpeisiin.

Suunnittelualue on laaja, jonka vuoksi alkuperäinen Keski-Laukaan pohjoisosan yleiskaava-alue on jaettu hallinnollisesti kolmeen osaan. Alueet on niiden ominaisuuksien sekä niihin kohdistuvien tavoitteiden vuoksi selkeä suunnitella omina kokonaisuuksina.  Kyläyleiskaavatyyppinen osa-alueen II yleiskaava (Leppävesi –Vihtasilta) on hyväksytty toukokuussa 2014.

Osa-alue I; Horonpohja-Piilopohja—Kuukkala

Osa-alueen I kaavaa laaditaan osittain yleispiirteisenä yleiskaavana, niin sanottuna aluevarausyleiskaavana. Alueella osoitetaan aluevarauksia eri toiminnoille, kuten asumiseen ja elinkeinotoimintaan, joiden tarkempi käyttö tullaan ratkaisemaan asemakaavalla. Osa kaava-alueesta tullaan mitoittamaan kyläyleiskaavatyyppisesti. Tällä mahdollistetaan alueen rakentaminen ennen asemakaavoittamista.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä syksyllä 2015.  Kaavaehdotus on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2018. Nähtävilläoloaika oli 14.12.2017-15.1.2018
Kaavaehdotus;
kaavakartta
kaavamerkinnät
kaavaselostus

Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville. Nähtävilläoloaika oli 19.6-16.8.2019
kaavakartta
kaavamerkinnät
kaavaselostus
 

Osa-alue III; kirkonkylä—Vihtavuori

Osa-alue III laaditaan ns. aluevarausyleiskaavana, joka ohjaa alueen asemakaavoittamista. Kaavalla ratkaistaan kirkonkylän ja Vihtavuoren taajamien laajentuminen ja yhteen kasvaminen.  Pääpaino tulee olemaan asuinrakentamisessa ja siihen liittyvässä palvelurakenteessa.

Suunnittelualueella on tehty täydentäviä selvityksiä ja tarkasteluja mm. luonto– ja maisema-arvojen ja liikenneverkoston toimivuuden osalta. 

Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.11.-7.12.2020 välisenajan
linkki kuulutukseen
Kaavakartta_luonnos
Kaavaselostus_luonnos

Vehniän yleiskaava

 Vehniän yleiskaava

Vehniän kylä on yksi kunnan vilkkaimpia maaseutukyliä, jonka vetovoimaisuutta on lisännyt mm. vt 4 kehittämissuunnitelmat, Tikkakosken kehittyminen sekä suuret investoinnit Äänekoskelle. Laukaan kunnan rakennemallissa on Vehniä kuvailtu alueena, jossa kylä kehittyy dynaamiseksi kyläkeskukseksi ja yritysalueeksi. Alueelle vuonna 1983 laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava on vanhentunut ja se ei riittävällä tavalla tue kylän kehittymistä. Siksi alueelle on käynnistetty yleiskaavan laatiminen. Samalla varaudutaan valtatie 4:n rinnakkaisteihin sen muuttuessa moottoritieksi.

Oikeusvaikutteisen Vehniän yleiskaavan laatiminen on käynnistynyt vuonna 2004. Vuonna 2008 kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen yleiskaava jäi odottamaan valtatien 4 kehittämiseen liittyvän yleissuunnitelman valmistumista. Yleiskaavan laatimista jatkettiin keväällä 2013 ja työ palautettiin valmisteluvaiheeseen mm. oleellisesti muuttuneiden tavoitteiden sekä alueelle laadittujen suunnittelu– ja mitoitusperiaatteiden johdosta. Alueelta laadittiin vuoden 2014 aikana täydentäviä perusselvityksiä: luonto- ja maisemaselvitysten päivitys, muinaisjäännösinventointi sekä rakennetun kulttuuriympäristön inventointi.

Vt 4 Vehniä – Äänekoski ympäristövaikutusten arviointimenettelyn keskeneräisyyden vuoksi yleiskaavan valmistelua jatkettiin viranomaisten ohjeistuksen perusteella siten, että suunnittelualue jaettiin kahteen osaan. Eteläosan yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.2.2018 §1. Kaava on saanut lainvoiman 27.3.2018

Vehniän pohjoisosan yleiskaava

Vehniän pohjoisosan yleiskaavan tavoitteena on kehittää kyläkeskusta asumista painottaen. Rakennusoikeus mitoitetaan suunnittelu– ja mitoitusperiaatteiden mukaisesti maanomistajia tasapuolisesti kohdellen.

Yleiskaavan laatimista jatketaan, kun vt 4 rinnakkaistieratkaisut on tehty. Rinnakkaisteiden sijoittuminen ohjaa alueen suunnittelua ja eri maankäyttömuotojen sijoittumista.

Rantayleiskaavojen päivittäminen ja numeeristaminen

Leppävesijärven rantayleiskaavan päivitys

Leppävesijärven rantayleiskaavan päivittämisen tavoitteena on ajantasaistaa Laukaan kunnanvaltuuston 29.3.2004 §10 hyväksymää rantayleiskaavaa. Suunnittelualue käsittää Leppävesi järven ranta-alueet Laukan kunnan alueella. Rantaviivaa suunnittelualueella on yhteensä noin 68 km.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 28.5.-29.6.2015 välisenajan.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 14.2.-18.3.2019 välisenajan.
kaavakartta_luonnos
kaavamerkinnät_luonnos
kaavaselostus_luonnos
kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1. Osallistumis-ja arviointisuunnitelma
Liite 2. Emätila-ja mitoitustaulukko
Liite 3. luonto-ja maisemaselvitys_Häyhä 2001
Liite 4. Laukaa_Savio-Vuontee muinaisjäännösinventointi
Liite 5. Leppävesi ja Lievestuore kulttuuriympäristökartoitus

Laukaan kunnan ranta-alueilla on voimassa kuusi yleiskaavaa, joissa on ohjattu haja-asutusalueen rantarakentamista:

· Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue I: Kuusaankoski, Saraavesi, Kuhankoski, Tarvaalanvirta, sekä Peukaloinen ja Mataroinen (vahvistettu 19.1.1995)

· Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue II: Vatijanjärvi (vahvistettu 13.3.1997)

· Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue III: Torronselkä (hyväksytty 10.12.2001 §62)

· Lievestuorejärven rantayleiskaava (hyväksytty 10.12.2001 §63)

· Leppävesijärven rantayleiskaava (hyväksytty 29.3.2004 §10)

· Kuhanniemen-Tarvaalan ranta- ja kyläyleiskaava (hyväksytty 27.9.2010 §32)

Yleiskaavoihin on tehty muutamia pieniä kaavamuutoksia vuosien aikana. Lisäksi kiinteistökohtaisia muutostarpeita ja kaavanlaadinnassa tapahtuneita virheitä on ratkaistu poikkeamismenettelyllä. Edelleen myös osassa yleiskaavoista kaavaan merkityn AP-rakennuspaikan rakentamista varten joudutaan hakemaan poikkeamispäätös.

Yleiskaavojen päivittämisen ja numeeristamisen tavoitteena on laatia kaikkien voimassa olevien kaavojen alueelle yhtenäiset suunnittelu- ja mitoitusperusteet sekä kaavamääräykset huomioiden alueelliset erityispiirteet (mm. luonto-, maisema- ja arkeologiset arvot). Rantarakentamisen suunnittelu- ja mitoitusperusteita on tarkistettu 2014 ja tämän johdosta kunnan alueelle laadituissa, eri rantayleiskaavoissa käytettyjä vaihtelevia mitoitusperiaatteita tullaan yhtenäistämään. Lähtökohtana on, että voimassa olevissa yleiskaavoissa osoitettuja rantarakennuspaikkoja ei kaavamuutoksissa tulla poistamaan.  Myös keskeneräisten ja tulevien yleiskaavojen suunnittelu- ja mitoitusperusteet tullaan muuttamaan / laatimaan linjassa muiden rantayleiskaavojen kanssa. Tällä turvataan erityisesti maanomistajien tasapuolista kohtelua.

6) Leppävesijärven rantayleiskaavan päivittäminen ja numeeristaminen on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä keväällä 2015. Muiden rantayleiskaavojen muutosten alustava käynnistämisaikataulu:

7) 2019: Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue I

8) 2020: Kanavanreitin rantaosayleiskaava, osa-alue II ja osa-alue III

9) 2021: Lievestuorejärven rantayleiskaava ja Kuhanniemen-Tarvaalan ranta- ja kyläyleiskaava

Rantayleiskaavojen numeeristaminen ja päivittäminen eivät ole aikataulullisesti kiireellisiä hankkeita, joten aikataulut ovat joustavia.

 

 

Additional info